بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  وبلاگ

  0 ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺷﻬﺮ

  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ

  ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ده ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻢ دردﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی درﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻬﺎن را دارا اﺳﺖ.

  اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره ی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ زیتونت ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ وﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ آب وﻫﻮا و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ.

  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﺳﻔﺮ از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت، آﻣﻮزش و زﯾﺎرت و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

  ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﭘﺎك و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،  اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮآورد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی (WTO) ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎً در ﺳﺪه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

  ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻏﯿﺮه، ﺑﻪ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از درآﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن

   

  ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ارزی در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

  ◊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی

  واژه ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی دﻫﻪ ی 1791 در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ دارایی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارند، اﮐﺜﺮاً ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  درواﻗﻊ، ﭼﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮزه ﻫﺎ، ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد، ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﭘﺎرك ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر را دارﻧﺪ. و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

  ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ دارد و درﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪه، ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺷﻬﺮی دو اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری و اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

   ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد درﺑﺮدارﻧﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ◊ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی:

  ♦ فیزیکی و محیطی: 

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

  ﻧﻮﺳﺎزی وﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد

  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی جدید

  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

  ♦ اقتصادی:

  اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ

  ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

  اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

  اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎش

  اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

  ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﭘﻨﻬﺎن

  ♦ اجتماعی و فرهنگی:

  ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ

  ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﺷﮕﺮان

  ارﺗﻘای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺮور ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ارزش ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

  ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  اﺣﯿﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ 

  ◊ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  مطالعه بیشتراقامتگاه بوم گردی یعنی چه؟ بوم گردی و اقامتگاه بوم گردی را بهتر بشناسیم

  مطالعه بیشتر: اقامتگاه بوم گردی چیست و اقامتگاه های بوم گردی چه شرایطی باید داشته باشند؟

  ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ♦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖگردشگری:

  ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻌﯽ در رﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﭘﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﻮع ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  وﻗﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دراﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم و نقش موثر آن در توسعه و بهبود زندگی جوامع محلی و روستایی

   

  و در آﺧﺮ از آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ، ﺟﺬب ارز، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻨﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﯿﺰات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن، ﻏﺬا و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ◊ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ گردشگری:

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ دراﻣﺪﻫﺎی ارزی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻏﺬﯾﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﯾﺎ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ارز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ درآﻣﺪ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﮔﺮدﺷﮕﺮان وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم واﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  درﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ درآن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺷﺪه واز ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. واز ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در درازﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺎی از درآﻣﺪﻫﺎ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ گیرﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺸﺎورزان وﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﺪن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ◊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ای داﺷﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮋاد و اﻗﻮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎ. آﻣﺎدﮔﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺮای آراﻣﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎن ﻫﺎﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﮐﻮﻫﻬﺎ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﺸﺎن دادن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

  ◊ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ روی ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ و رﺳﻮم و ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ورزی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد. ودر ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد. و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺒﺪا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك وﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ وارداﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎت و ارزﺷﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ راﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ. .(10)

  ◊ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ راﺑﻄﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﮑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ دل ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻓﺖ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

  ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و ﺑﻘﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻬﺮ درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ : 

  ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.و از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ درﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.

   

  ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺟﺎده ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ... ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

  در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

   

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

   

  خانه ها و کلبه های روستایی شمال را آنلاین از طریق زیتونت اجاره و رزرو نمایید

   

  اکوتوریسم پایدار و اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار
  0 اکوتوریسم پایدار و اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار

  یکی از هدف های بزرگ ما در زیتونت، ضمن معرفی مناطق بکر و روستاهای زیبای گیلان، تولید محتوایی است که کمک کند تا گردشران و طبیعت دوستان استان گیلان، به نقش پراهمیت خود در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست واقف باشند و اهتمام ورزند.

  در نوشته های قبلی زیتونت با بوم گردی و طبیعت گردی و انواع گردشگری آشنا شدیم، لطفا قبل از مطالعه این مقاله، مطالبی که در گذشته و در مورد بوم گردی منتشر کرده ایم را مطالعه بفرمایید.

  اقامتگاه بومگردی یعنی چه؟ بومگردی و اقامتگاه بومگردی را بهتر بشناسیم

  تعاریفی دقیق از بوم گردی و چالش های توسعه بومگردی در ایران (قسمت دوم)

  اصطلاحات مرتبط با بوم گردی را مرور کنیم (تعاریفی دقیق از طبیعت گردی، گردشگری پایدار، گردشگری سبز)

  منافعی که بوم گردی برای محیط زیست دارد

  مشارکت کنندگان اصلی در بخش بوم گردی (مدیران مناطق حفاظت شده، جوامع محلی، مقامات دولتی)

  گردشگری طبیعت گرا چیست و انواع گردشگری طبیعت گرا را بشناسیم

  و مطلب بسیار مرتبط با این مقاله که خواهش می کنیم لطفا چند دقیقه زمان بگذارید و آن را بخوانید

  اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن

  گردشگریی که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد یعنی به نیازهای فعلی اکوتوریست ها پاسخ دهد و به حفظ و بسط فرصت های اکوتوریستی برای آینده بپردازد و به جای صدمه زدن به اکولوژی در جهت پایداری آن تلاش ورزد، اکوتوریسم پایدار خوانده می شود.

  اکولوژی چیست؟

  اکولوژی یا بوم شناسی بررسی روابط متقابل موجودات زنده و محیط زیست آنان است. با این تعریف مختصر می توان ادعا کرد که همه ما بدون اینکه خودمان بدانیم بوم شناس یا اکولوژیست (ecologist) هستیم. یک کوهنورد بهنگام  کوهنوردی وقتی به  بررسی اتفاقاتی (پرواز یک پرنده، شکفتن گلها،و…..) که در کوه بوقوع می پیوندد توجه می نماید. یک کشاورز معمولی یا یک باغدار وقتی رشد و نمو گیاهی که کاشته است را زیر نظر دارد کاری اکولوژیکی انجام می دهند.

  اصولا ارزش منابع موجود در طبیعت را از دو منظر می توان بررسی کرد:

  1) از منظر انسان به عنوان اشرف مخلوقات

  2) از منظر کلیه موجودات در جهان 

  در دیدگاه اول منابع طبیعی زمانی ارزش دارند که بتوانند مورد استفاده بشر قرار بگیرند. در این نگرش ارزش های اجتماعی بالاتر از ارزش های اکولوژیکی قرار می گیرند و بر بهره گیری از محیط، بیش از حفظ کیفیت محیط توجه می شود. 

  در دیدگاه دوم کل موجودات مد نظر قرار می گیرند و بر حفظ نظم طبیعت تاکید می شود. برخی از اکولوژیست ها بر این باورند که به طبیعت نباید صرفا به عنوان ابزاری که نیازهای بشری را ارضا می کند، نگاه کرد.

  بلکه باید طبیعت را به عنوان موجودیتی دانست که ارزش ذاتی دارد و باید آن را به عنوان یک هدف و نه یک ابزار تلقی کرد. ارزش ابزاری در تقابل با دیدگاه کل گرا و سیستمی قرار می گیرد و دید سیستمی با مفهوم اکولوژیکی طبیعت همخوانی دارد. براساس همین دیدگاه است که توجه به محیط زیست و حفظ کیفیت آن ضرورت می یابد.

  {در مورد تفکر سیستمی شما می توانید دروس مطرح شده در سایت متمم را مطالعه نمایید}

  زمانی که اکوتوریست به عنوان یک عامل خارجی وارد طبیعت می شود، رابطه طبیعی بین پدیده ها تغییر می کند. به نظر یکی از نویسندگان، نوعی تناقض در واژه اکوتوریسم وجود دارد، زیرا دو واژه اکولوژی و گردشگری با هم سازگاری و همخوانی ندارد. البته این دیدگاه بسیار بدبینانه است. انسان نیز یکی از اجزای محیط زیست است و چنانچه به طور سنجیده و حساب شده با سایر عوامل تشکیل دهنده محیط طبیعی به تعامل بپردازد، نقش مخرب نخواهد داشت.

  اگر انسان، بیش از اندازه از طبیعت و فراتر از توان جذب و قدرت بازسازی طبیعت برآن تحمیل نکند، مشکلی پیش نخواهد آمد. اگر انسان نقش تخریبی اش را به نقش سازنده، محافظتی و حمایتی تبدیل کند، زمینه را برای تحقق هدف های اکوتوریسم پایدار فراهم خواهد کرد.

  همه ما علاقه مندان به محیط زیست در مورد اهمیت جنگل های هیرکانی خوانده ایم، اما متاسفانه آمار ناامید کننده ای از این جنگل ها وجود دارد که از آسیب زدن به این جنگل ها خبر می دهد. 

  این مطلب را در مورد جنگل های هیرکانی بخوانید. در روستاهای بالابراگور و فرارود، زیلکی رود  پروژه ای مشترک با آلمانی ها برای حفظ و حفاظت از این جنگل ها شروع شده است.

  اکوتوریسم پایدار در گردشگری روستایی گیلان

   

  در اکوتوریسم پایدار انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت، دیدار از جذابیت های طبیعی یک منطقه شامل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی است و اکوتوریست پس از مشاهده جذابیت ها بدون اینکه خللی در آنها وارد آورد و به تخریب آن ها بپردازد، محل را ترک می کند.

  به این ترتیب ضمن شناخت فرهنگ، سوابق تاریخی و نمودهای طبیعی منطقه، شان و جایگاه اکوسیستم را حفظ کرده، فرصت های اقتصادی و درآمدزایی را برای مردم محلی ایجاد می کند.

  در اکوتوریسم پایدار، برای حفظ و حمایت جدی از جذابیت ها و زیبایی های طبیعی، منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز فراهم می شود. به این ترتیب می توان گفت که اکوتوریسم پایدار آنتی تزی برای گردشگریی است که صرفا به منافع کوتاه مدت می اندیشد.

  در اکوتوریسم پایدار، استمرار منافع بلندمدت مطرح است و در این رابطه، اکوتوریست کسی است که درصدد کسب تجربه صحیح و معتبر از طریق چالش های فکری و فیزیکی است و حاضر است سختی ها و ناراحتی های سفر را برای اکتساب تجربه و آگاهی تحمل کند.

  اکوتوریسم پایدار یک رویکرد مدیریتی است که با توجه به هدف های ارزشی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی با همکاری و همیاری مسئولان و مردم جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات مناسب و اعمال موثر آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفظ طبیعت بیانجامد.

  اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار:

   اکوتوریسم باید با محیط زیست سازگار باشد و به تخریب منابع طبیعی و کاهش آنها منجر نشود. با آموزش و یادگیری برای کلیه طرف های دخیل اعم از مردم محلی، اکوتوریست ها، مسئولان دولتی، متصدیان صنعت گردشگری و ... همراه باشد و منافع بلند مدت جامعه محلی را از طریق محافظت مستمر از منابع طبیعی تامین کند.

  در اکوتوریسم پایدار علاوه بر محافظت از محیط زیست و تحقق هدف های اجتماعی و اقتصادی، به مسائل ارزشی و اخلاقیات نیز توجه می شود.

  الگوی اکوسیستم پایدار:

  سدلر یکی از اولین افرادی بود که در سال 1990 الگوی اکوتوریسم پایدار را ارائه کرد. او به سه دسته هدف های اساسی در الگوی اکوتوریسم پایدار خود اشاره کرده است.

  هدف های اجتماعی: تامین مزایای اجتماعی، مشارکت در برنامه ریزی، آموزش و اشتغال 

  هدف های اقتصادی: مزایای اقتصادی برای جامعه محلی

  هدف های محیط زیستی: کمک به حفظ منابع طبیعی، اجتناب از تخریب منابع، مدیریت عرضه، پذیرش ارزش منابع

   

  هر روزه تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره روزانه می کنند و از گردشگری روستایی و بوم گردی خود لذت می برند، شما نیز می توانید خانه های روستایی گیلان را از طریق کیلک بر روی تصویر زیر آنلاین رزرو نمایید

  خانه های روستایی گیلان را آنلاین رزرو و اجاره نمایید

   

  اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن
  0 اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن

  ما در زیتونت تاکنون مطالبی را در مورد اکوتوریسم و بوم گردی منتشر کرده ایم. لطفا قبل از مطالعه این مقاله، نوشته های زیر را بخوانید:

   

  اقامتگاه بومگردی یعنی چه؟ بومگردی و اقامتگاه بومگردی را بهتر بشناسیم

  تعاریفی دقیق از بوم گردی و چالش های توسعه بومگردی در ایران 

  اصطلاحات مرتبط با بوم گردی را مرور کنیم (تعاریفی دقیق از طبیعت گردی، گردشگری پایدار، گردشگری سبز)

  منافعی که بوم گردی برای محیط زیست دارد

  مشارکت کنندگان اصلی در بخش بوم گردی (مدیران مناطق حفاظت شده، جوامع محلی، مقامات دولتی)

  برای اکوتوریسم تعاریف متعددی ارائه شده است که در ادامه با هم این تعاریف را مرور خواهیم کرد. 

  ریکلفر:

  بازدید از یک منطقه به منظور مشاهده ی سرزمین، جانوران و گیاهان دست نخورده در آن منطقه

  تیسدل:

  سفر به طبیعت به نحوی که در عین محافظت از اکوسیستم، به شان جوامع محلی نیز احترام گذارده شود. در این تعریف، علاوه بر منابع طبیعی، به ارزش های مردم در محل نیز توجه شده است و ضرورت ایجاد توازن بین منابع طبیعی، گردشگری، جامعه محلی و توریست ها مورد توجه قرار گرفته است. 

  هکتور سبالوس یکی از اولین کسانی است که در دهه 1980 برای اکوتوریسم تعریف مشخصی ارائه کرده است: اکوتوریسم یعنی مسافرت به نواحی طبیعی تقریبا دست نخورده با هدف یادگیری، تحسین و استفاده از مناظر طبیعی، حیات وحش و همچنین نمودهای فرهنگی گذشته و حال مردم بومی.

  شورای مشورتی محیط زیست کانادا نیز برای اکوتوریسم تعریف زیر را ارائه کرده است: 

  اکوتوریسم را تجربه مسافرت به طبیعت می داند که به محافظت از اکوسیستم کمک می کند و در عین حال شان جامعه میزبان را نیز حفظ می نمایند. 

  فنل می گوید: گردشگری طبیعت گرا که با آموزش و آگاهی درباره محیط زیست طبیعی توام است و به گونه ای مدیریت می شود که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد.

  لیرمن ودارست در مورد اکوتوریسم تعریف زیر را ارائه داده است:

  اکوتوریسم، ترکیبی از آموزش، ماجرا و تفریح معرفی شده است. 

  اتحادیه بین المللی محافظت از طبیعت (iucn) اکوتوریسم را چنین تعریف کرده است: 

  اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئولانه به نواحی نسبتا بکری طبیعی به منظور لذت بردن از طبیعت به نحوی که اثرات منفی کمی بر طبیعت دارد و مشارکت اقتصادی،اجتماعی جمعیت بومی را فراهم می آورد.

  تعریف جامعه بین المللی اکوتوریسم (IES) از اکوتوریسم این چنین است: 

  اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئولانه به نواحی طبیعی که محیط زیست را محافظت و رفاه مردم محلی را تامین می کند.

  با استفاده از تعاریف ذکر شده بالا می خواهیم یکی از تعاریف جامع اکوتوریسم را در ادامه مطرح کنیم:

  اکوتوریسم در گیلان و تعاریف اکوتوریسم

  اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسئولانه و مبتنی بر اصول پایداری به نواحی طبیعی به منظور بهره گیری معنوی و ارضای نیازهای روحی و روانی به گونه ای که با شناخت و کسب آگاهی و احترام به نظام ارزش های مردم محلی توام باشد و به محافظت از نواحی طبیعی و ارتقای رفاه جامعه میزبان کمک کند.

   

   سابقه اکوتوریسم:

  انسان و طبیعت رابطه ای صمیمی و قدیمی دارند. هزاران سال است که انسان ها از مواهب طبیعت بهره مند شده اند و فقط چند دهه است که معدودی از دوراندیشان و آینده نگران به اثرات منفی بهره ستانی های عنان گسیخته انسان ها از طبیعت توجه نشان داده اند.

  حساسیت به مسائل اکولوژیکی در رابطه انسان با طبیعت و توجه به ارتباط بین گردشگری و محیط زیست در دهه 1960 آغاز شده است. هتزر اولین کسی بوده است که در سال 1965 واژه اکوتوریسم را در توصیف رابطه بین توریست ها، محیط زیست و فرهنگ های بومی به کار برده است. هتزر به 4 معیار در گردشگری مسئول اشاره می کند:

  * کمترین اثر بر محیط زیست

  * کمترین اثر بر فرهنگ های بومی و بیشترین احترام برای آنها

  * بیشترین مزایای اقتصادی برای مردم میزبان

  * بیشترین رضایت برای توریست ها

  دولت کانادا در اواسط دهه 1970، سفرهای طبیعی یا اکوتور را در نواحی بکر و طبیعی کانادا آغاز کرد. هدف دولت کانادا از این اقدام جلب توجه توریست ها به رابطه انسان و زمین و ضرورت درک اهمیت برای افراد بشر بوده است.

  اهمیت اکوتوریسم برای جوامع محلی:

  با افزایش آگاهی های مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه مستقیم طبیعت، اهمیت اکوتوریسم بیشتر می شود. اکوتوریسم به تنوع زیستی، ارزش اقتصادی می دهد. اکوتوریست هایی که همه ساله به مناطق طبیعی جذاب، کشورهای آفریقایی همانند کنیا مسافرت می کنند، میلیون ها دلار ارز به کشور میزبان وارد کرده و برای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد می کنند.

  چنانچه درآمدهای حاصل از اکوتوریسم بدرستی مورد استفاده قرار گیرند، زمینه لازم برای حفظ محیط زیست طبیعی و بسط مناطق حفاظت شده را فراهم می آورند و تحقق هدف های توسعه پایدار تسهیل می گردد.

   زیتون و روغن زیتون رودبار را آنلاین از زیتونت خریداری نمایید

  انواع اکوتوریست:

  برخی از نویسندگان اکوتوریست ها را برحسب تجربه، درجه پویایی و تحرکشان طبقه بندی کرده اند. اما به زیتونت اجازه دهید تا از تقسیم بندی کاسلر برای انواع اکوتوریست ها استفاده کند.

  اکوتوریستهای آزاد:

  افرادی که پویایی و تحرک کافی برای دیدار از نواحی بکر و طبیعی دارند و از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. این تعداد اگرچه تعدادشان زیاد است اما ناشناخته اند.

  اکوتوریستهای سازمان یافته:

  افرادی که از طریق تورهای برنامه ریزی شده به مناطق ویژه سفر می کنند، مانند کسانی که برای دیدار از جذابیت های قطب جنوب به آن منطقه عزیمت می نمایند.
  گروه های علمی و دانشگاهی:

  افرادی که در چهارچوب تحقیقات علمی برای موسسات پژوهشی و دانشگاهی به مناطق طبیعی سفر می کنند و مدت نسبتاً زیادی در مقصد اقامت دارند و بیش از اکوتوریستهای عادی به کشف رازهای طبیعت علاقه نشان می دهند.

  در پایان این مقاله می خواهیم جمله ای را از پیتر دراکر اندیشمند بزرگ مدیریت نقل کنیم. اکوتوریسم درست و نادرست وجود دارد. پیتر دراکر می گوید باید ( بین کار درست) و ( انجام دادن درست کار) تفکیک قایل شویم. 

  در اکوتوریسم باید مشخص گردد که چه کاری درست است و سپس برای درست انجام شدن آن کار برنامه ریزی کرد. در اکوتوریسم کاری درست است که به یکپارچگی، ثبات و زیبایی مجموعه زیستی خدشه ای وارد نشود که در غیر اینصورت کاری غلط و نادرست خواهد بود.

   

   خانه های روستایی گیلان را آنلاین رزرو و اجاره نمایید

  گردشگری طبیعت گرا چیست و انواع گردشگری طبیعت گرا را بشناسیم
  0 گردشگری طبیعت گرا چیست و انواع گردشگری طبیعت گرا را بشناسیم

  گردشگری طبیعت گرا آن دسته از فعالیت های توریستی را شامل می شود که مستقیما با منابع و جذابیت های طبیعی سر و کار دارند. معمولا تعامل بین گردشگری و طبیعت به سه صورت است:

  بستگی کامل به طبیعت

  بستگی نسبی به طبیعت

  بستگی اتفاقی به طبیعت

  در حالت اول جذابیت های توریستی به طور کامل از طبیعت نشات می گیرد و دیدار از طبیعت کانون توجه قرار دارد. در حالت دوم جذابیت های توریستی به طور نسبی به طبیعت متکی هستند و دیدار از طبیعت صرفا بخشی از برنامه وسیعتر را می پوشاند، در حالت سوم جذابیت های توریستی به طور اتفاقی با طبیعت مرتبط می شوند و بازدید از جاذبه های طبیعی ممکن است به طور اتفاقی در برنامه جهانگردان قرار بگیرد.

  گردشگری طبیعت گرا را می توان در شش دسته فرعی طبقه بندی کرد:

  * گردشگری ساحلی

  * گردشگری ماجراجویانه

  * گردشگری مصرفی

  * گردشگری محصور

  * گردشگری سلامتی

  * اکوتوریسم

  در ادامه به توضحات مختصری از هر یک از انواع گردشگری طبیعت گرا خواهیم پرداخت، لطفا تا پایان این مقاله با زیتونت همراه باشید.

  توریسم ساحلی:

  این نوع گردشگری با تفریحی شدن سواحل دریای مدیترانه، حوزه کارائیب، قسمت هایی از اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی ارتباط نزدیک دارد. 

  در واقع این نوع گردشگری با توسعه ی بی رویه خود موجب پدید آمدن اثرات منفی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی در این مناطق شده است. 

  پسماندهای دریای کاسپین

   

  گردشگری ماجراجویانه:

  گردشگری ماجراجویانه نوعی از گردشگری است که تا حدودی با خطر ملازمه دارد و فعالیت فیزیکی و مهارت ویژه ای را می طلبد.

  نمونه های این نوع گردشگری عبارتند از:

  گردشگری ماجراجویانه در ایران

   

  گردشگری مصرفی:

  در کلیه انواع گردشگری، به طور عام، عامل مصرف وجود دارد. ولی گردشگری مصرفی اشاره به فعالیت هایی دارد که به مصرف و آسیب رساندن به منابع طبیعی می انجامد.

  متداولترین نوع گردشگری مصرفی ماهیگیری و شکار است. این نوع گردشگری با انتقادات فراوانی مواجه است. از جمله اینکه کشتن جانوران از نظر محیط زیستی، سبب ایجاد اختلال در توازن اکولوژیکی می شود.

  گردشگری محصور:

  منظور از گردشگری محصور آن از گردشگری است که عاملی از محیط زیست طبیعی را تحت شرایط خاص و کنترل شده نگهداری می کنند و در معرض دید توریست ها قرار می دهند. 

  گردشگری محصور و پارک های ملی

   

   

  در اغلب کشورهای پیشرفته جهان سعی می شود که شرایط آزادتر و طبیعی تری برای حیوانات فراهم شود و لذا گرایش هایی پدید آمده که باغ وحش ها به پارک های ملی با فضای بیشتر و شرایطی مشابه با وضع طبیعی برای جانوران تبدیل شوند.

  گردشگری سلامت:

  گردشگری سلامتی آن نوع از گردشگری است که به فعالیت های بهداشتی و درمانی مرتبط می شوند و مورد توجه توریست هایی قرار می گیرد که به خواص درمانی منابع طبیعی توجه دارند، مانند چشمه های آب گرم، گیاهان دارویی، سواحل لجنی و گل های درمانی.

  اکوتوریسم:

  منظور از اکوتوریسم که از دو واژه اکولوژی و گردشگری مشتق شده و آن نوع از گردشگری است که با محیط های طبیعی و بکر و دست نخورده و همچنین نواحی حفاظت شده مرتبط می شود. 

  اکوتوریسم به حفظ اکوسیستم کمک می کند و برای منابع طبیعی و ارزش های بومی جوامع محلی احترام و ارزش قایل است.

   

  هر روز تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی گیلان را از طریق زیتونت رزرو می کنند و از طبیعت زیبای روستاهای گیلان لذت می برند. شما نیز می توانید خانه های روستایی گیلان را از طریق لینک زیر رزرو و اجاره روزانه نمایید

  خانه های روستایی گیلان را آنلاین رزرو و اجاره نمایید