بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  وبلاگ

  0 ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺷﻬﺮ

  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ

  ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ده ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻢ دردﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی درﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻬﺎن را دارا اﺳﺖ.

  اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره ی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ زیتونت ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ وﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ آب وﻫﻮا و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ.

  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﺳﻔﺮ از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت، آﻣﻮزش و زﯾﺎرت و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

  ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﭘﺎك و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،  اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮآورد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی (WTO) ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎً در ﺳﺪه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

  ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻏﯿﺮه، ﺑﻪ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از درآﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن

   

  ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ارزی در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

  ◊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی

  واژه ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی دﻫﻪ ی 1791 در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ دارایی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارند، اﮐﺜﺮاً ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  درواﻗﻊ، ﭼﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮزه ﻫﺎ، ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد، ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﭘﺎرك ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر را دارﻧﺪ. و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

  ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ دارد و درﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪه، ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺷﻬﺮی دو اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری و اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

   ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد درﺑﺮدارﻧﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ◊ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی:

  ♦ فیزیکی و محیطی: 

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

  ﻧﻮﺳﺎزی وﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد

  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی جدید

  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

  ♦ اقتصادی:

  اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ

  ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

  اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

  اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎش

  اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

  ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﭘﻨﻬﺎن

  ♦ اجتماعی و فرهنگی:

  ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ

  ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﺷﮕﺮان

  ارﺗﻘای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺮور ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ارزش ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

  ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  اﺣﯿﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ 

  ◊ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  مطالعه بیشتراقامتگاه بوم گردی یعنی چه؟ بوم گردی و اقامتگاه بوم گردی را بهتر بشناسیم

  مطالعه بیشتر: اقامتگاه بوم گردی چیست و اقامتگاه های بوم گردی چه شرایطی باید داشته باشند؟

  ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ♦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖگردشگری:

  ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻌﯽ در رﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﭘﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﻮع ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  وﻗﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دراﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم و نقش موثر آن در توسعه و بهبود زندگی جوامع محلی و روستایی

   

  و در آﺧﺮ از آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ، ﺟﺬب ارز، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻨﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﯿﺰات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن، ﻏﺬا و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ◊ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ گردشگری:

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ دراﻣﺪﻫﺎی ارزی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻏﺬﯾﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﯾﺎ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ارز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ درآﻣﺪ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﮔﺮدﺷﮕﺮان وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم واﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  درﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ درآن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺷﺪه واز ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. واز ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در درازﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺎی از درآﻣﺪﻫﺎ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ گیرﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺸﺎورزان وﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﺪن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ◊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ای داﺷﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮋاد و اﻗﻮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎ. آﻣﺎدﮔﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺮای آراﻣﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎن ﻫﺎﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﮐﻮﻫﻬﺎ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﺸﺎن دادن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

  ◊ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ روی ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ و رﺳﻮم و ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ورزی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد. ودر ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد. و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺒﺪا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك وﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ وارداﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎت و ارزﺷﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ راﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ. .(10)

  ◊ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ راﺑﻄﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﮑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ دل ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻓﺖ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

  ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و ﺑﻘﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻬﺮ درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ : 

  ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.و از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ درﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.

   

  ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺟﺎده ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ... ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

  در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

   

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

   

  خانه ها و کلبه های روستایی شمال را آنلاین از طریق زیتونت اجاره و رزرو نمایید

   

  0 نگرشی به تاریخ توریسم در دنیا، تاریخچه ای از هتل ها و نمونه های موردی در ایران

  از انقلاب صنعتی تا به امروز دست کم چهار رویداد به رونق صنعت توریسم وهتل سازی و هتل داری کمك کرده است. نخستین عامل، تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی از سوخت های گیاهی و حیوانی به زغال سنگ و سپس به انرژی هیدروکربنی از آغاز قرن بیستم(که امکان تحرک انسان را در مقیاس انبوه و سریع فراهم آورد.) دوم، تولید انبوه صنعتی و گسترش تجارت، آن هم به مقیاس وسیع. سوم اختراع و رواج خودروی شخصی و ترن و هواپیما و امکان حرکت سریع و آسان تر و نهایتا" افزایش سطح درآمد مردم همراه با کاهش ساعات کار و افزایش اوقات فراغت است.

  هتل یك واژه فرانسوی و منظور آن مکانی است که تسهیلات لازم برای اقامت کوتاه مدت مسافر را در مقصد یا مسیر حرکت تامین می کند.

  معادل های فارسی هتل که برای استراحت توریسم ها در جهان استفاده می شوند، عبارت اند از:

  کاروانسرا، مهمانخانه، مهمان پذیر، زائرسرا و مسافر خانه، که صرف نظر از درجه و کیفیت خدماتی آنها، در دنیا پیشینه چندین هزار ساله دارند.

  هتل به مفهوم یك مجتمع خدماتی با هدف کسب درآمد و سود پدیده تکوین یافته ای است که پیشینه آن به انقلاب صنعتی اروپا بر می گردد. 

  ◊ تاریخچه توریسم در دنیا:

  صنعت هتلداری نوین آغاز خود را به کشورهای اروپایی، به ویژه کشور سوئیس، مدیون است. این صنعت از ساختمان های کوچك ومحقر، که برای گشودن آنها از کلیدهای چوبین استفاده می شد، شروع شد و در همین هتل های کوچك انواع خدمات و سرویس ها به مشتریان عرضه میگردید.

  دارندگان اینگونه هتل ها ، بیشتر طبقه ثروتمند واشراف بودند. 

  این مراکز هتل خوانده نمی شد اقامتگاه حدوداً ازسال های 1760 میلادی برای نامیدن این مراکز به کار رفت. این واژه خود از کلمه هوستل مشتق شده است که درهمان سالها و در انگلستان برای نامیدن این مراکز به کار می رفت.

  در کشور امریکا مکانهایی که به این منظور اختصاص می یافت را با واژه Inn مشخص می کردند واژه Inn در زبان انگلیسی به مفهوم های کاروانسرا، مسافرخانه، میهمانخانه و گاه به معنی منزل بکار برده می شد و همراه با این کلمه و در مواردی مشابه از عبارت Cofee House استفاده می شد.

  رشد واقعی وتکامل این صنعت در آمریکا با گشایش "سیتی هتل" در نیویورک در سال 1794 آغاز شد و این نخستین ساختمانی بود که به ارائه خدمات مربوط به هتلداری اختصاص می یافت.

  فعالیت های این مرکز به ایجاد انگیزش و رقابت در میان شهرهای دیگر انجامید به طوری که سرمایه داران متعدد به این صنعت روی آوردند وهتلهای چندی تأسیس کردند.

  در این هنگام بود که بر تعداد هتلها افزوده شد، اما گسترش افسانه ای و شگفت آور این صنعت به سالهای قرن بیستم برمیگردد.

  [لینک مرتبطچه تفاوتی بین طراحی هتل 5 ستاره با رویکرد معماری پایدار با سایر هتل های 5 ستاره وجود دارد؟ (مولفه های تاثیرگذار در طراحی هتل)]

  سال 1930 با رویدادی غم انگیز برای این حرفه همراه شد به طوری که چنان رکود سرد و سنگینی بر آن تحمیل شد که سرمایه داران اندکی امید به بهبود آن داشتند ولی آغاز جنگ جهانی دوم باعث شد که رونقی سریع و شگفت آور در این صنعت به وجود آید. این همای سعادت در تمامی دوران جنگ و تا آغاز دهه 1950 بر بام همه مراکزی که هتل نامیده می شدند، در پرواز بود و رشد و شکوفایی آنها ادامه داشت، اما بحث مراکزی به نام "متل ها" ، که فقط به آمریکای شمالی محدود می شد، با مقوله مذکور جدا بود.

  کارهای جمعی و گسترش سرمایه ها به منظور تأسیس هتلهای زنجیره ای در همان سالها شروع شد و این پدیده با عارضه نیز همراه می شد. بدین ترتیب که دارندگان هتلهای کوچکتر خود را در مبارزه برای بقا با سرمایه داران بزرگ، از بین رفته می دیدند. این صنعت در ابعاد و ملیت های مختلف توسعه می یافت و هتلهای زنجیره ای بین المللی می توانستند تخصص، تکنولوژی و بازاریابی را به خود اختصاص دهند که دارندگان هتلهای کوچك و "منفرد" از این امتیاز بی بهره بودند راهی نداشتند غیر از آنکه به هتلهای زنجیره ای مانند شرایتون، هیلتون، هایت، هایدی این، رامادا این و غیره بپیوندند. این هتلها با جذب و شرکت دادن صاحبان هتلهای منفرد، سرویس ها و خدماتی به شرح زیر برای آنها فراهم می کردند:

  شراکت: منفرد ها در هتلهای زنجیره ای بین المللی شرکت داده می شدند و از مزایای این مشارکت برخوردار می گردیدند.

  زنجیره ای کردن: هتل های کوچك متعلق به دارندگان آنها به عنوان نماینده یا بخشی از هتل های زنجیره ای معرفی می شدند.

  تعیین مدیریت: مدیران مجرب ومتخصص برای اداره هر چه بهترهتل های کوچك ادغام شده، تعیین می شدند.

  بازاریابی: شامل فروش مداوم، آمیختگی واشتراک در تصمیم گیریهای مربوط به حال و آینده، رزرو کردن اتاقها و دیگر فعالیت های اقتصادی، رونق و گسترش هتلهای بزرگ روز افزون است به طوری که نمی توان برای آن پایانی متصور شد.

  نیازهای مراجعین، مسافران و میهمانان در همین هتلها به کاملترین صورتی برآورده شده و این خواسته ها بی انتهاست، هتلهایی که مدیران آنها بخواهند به زندگی اقتصادی و شکوفایی آن امیدوار باشند، چاره ای ندارند غیر از آنکه انواع خدمات و سرویس های مورد نیاز میهمانان خود را در کاملترین صورت برآورده کرده رضایت آنها را فراهم کنند.

  امروزه سفر راهی برای دور شدن از خانه خلق کرده است. در این راستا پیوند نزدیکی میان رشد امکانات، تسهیلات و توسعه شیوه های حمل و نقل به وجود آمده است. تا نیمه های قرن نوزده میلادی، سفر منحصر به جاده های داخل مرزها بود، خواه سفر تجاری، خواه سفر تفریحی.

  در کشورهای اروپایی برای پاسخگویی به این خواسته مسافران و مهمانپذیرها در راه های اصلی و نزدیك به شهرهای مهم ساخته شدند.

  قرن هاست در اروپا شغل مسافرخانه داری رواج دارد. از هنگامی که روم فتح شد، مسافر خانه ها و مهمانپذیرها یکی پس از دیگری ساخته می شدند و درمقابل پولی که از مشتریان دریافت می کردند، غذا و نوشیدنی و وسایل سرگرمی و راحتی ایشان را فراهم می آوردند. با انحطاط امپراتوری روم در حدود سال 500م. به دلیل مشکلات، سالها با فقدان تجارت و بازرگانی روبه رو بودند.

  در این دوره، کلیسا پذیرای مسافران بود. در قرن 15م. مسافرخانه ها بار دیگر در کشورهای اروپایی بسیاری، به ویژه انگلستان و فرانسه توسعه یافت. تدریجاً در قرون هفده و هجده میلادی، این مسافر خانه ها گسترش یافتند به طوری که برخی از آنها بین 30 تا 50 اتاق داشتند و امکانات خود را افزایش دادند. با روی کار آمدن خطوط راه آهن، حدود سال 1825م. در انگلستان، سرنوشت مسافر خانه ها مهمور شد.

  از مدت زمان سفر کاسته شد و مهمانپذیرهای بسیاری رو به فراموشی رفتند چرا که مسیرها تغییر کرده بود، این فراموشی تا اوایل قرن بیست ادامه داشت تا اینکه موتورسواران و دوچرخه سواران به کمك مسافرخانه ها آمدند. هتل ها نیز از قلب مسافرخانه ها بیرون آمدند شاید تنها با یك تغییر ساده اسمی! واژه هتل حلقه فریبنده ای در خود داشت.

  در کشور فرانسه، هتل محل اقامت افراد سرمایه دار و ثروتمند بود. البته برخی از ساختمان های عمومی هم هتل نامیده می شدند، مانند ضرابخانه ها... در حدود سال های 1800م. واژگان "هتل"، "قهوه خانه ها"و ... همه تقریباً برای انتقال یك مفهوم به کار می رفتند.

  از سال 1820م. واژه "هتل" به عنوان اصطلاحی برای توضیح افرادی به کار می رفت که توقف شب خواب در مکانی دارند و در مقابل مبلغی که هزینه می کردند از امکانات غذایی و رفاهی آن مکان استفاده می کردند. تا اواخر دهه 40، هتل های کوچك بین المللی عمدتاً در سوییس و انگلستان بودند. در سال 1948م.دولت امریکا تقضای خود را مبنی بر ساخت هتل در امریکای لاتین به شرکت های هتل سازی اعلام کرد تا از این طریق اقتصاد کشور را بهبود بخشد. کونراد هیلتون در سال 1948م. اولین هتل بین المللی خود را در "سنین جوانی" راه اندازی کرد. هتل های بین المللی هیلتون که امروزه دفتر مرکزی آن در انگلستان است، در سال 1991، بالغ بر 50799 اتاق در 151 هتل خارج از امریکا به خود اختصاص داده است.

  از دیگر پیشگامان صنعت هتل داری و ساخت هتل های زنجیره ای می توان به "ارنست هاندرسون"، بنیانگذار هتل های زنجیره ای "شرایتون" اشاره کرد.

  این دو هتل زنجیره ای تا دهه 60 و روی کار آمدن هتلهای زنجیره ای "هیات" تنها رقیبان بازار بودند. هر جا که این دو هتل ساخته می شدند ، خطوط هوایی ایالات متحده هم دیده می شد. یکی دیگر از عوامل گسترش هتل ها، توسعه و گشایش متل های استاندارد در جاده ها و بزرگراه ها توسط "کمونس ویلسون"، بنیانگذار هتل های زنجیره ای "هالیدی" بود که امروزه از بزرگترین هتل های زنجیره ای در دنیا است. وی بر این باور بود که هتل می بایست راحت، تمیز، همراه با امکانات مقرون به صرفه و بدون افراط گرایی باشد و فضای پارکینگ به اندازه کافی بزرگ باشد.

  مطالعه بیشتر: در مورد خانه های روستایی گیلان چه می دانید: مطلب کامل و آموزنده در مورد معماری و عناصر سازنده خانه های روستایی گیلان را در ادامه بخوانید.

  {خانه های روستایی گیلان را بهتر بشناسیم (بوم معماری خانه های روستایی گیلان)}

   

  این مدیر دو عامل اساسی موفقیت امریکایی ها را ساخت هتل های بین المللی توضیح می دهد:

  بیشترین سفرهای خارجی در امریکا صورت می گیرد. از امکانات ممتاز و درجه یك استفاده می کنند. هتل ها و متل ها اغلب تسهیلات یکسانی ارائه می دهند با این تفاوت که یك متل اکثراً در بزرگراه است و پارکینگ وسیعی دارد. اگرچه در برخی موارد حتی این تفاوت ها هم وجود ندارد و میهمانان با توجه به میل و علاقه شخصی خود تصمیم می گیرند در هتل یا متل اقامت داشته باشند. ارزان قیمت ترین تسهیلات در شهرهای بزرگ، ابتدا در ژاپن دیده شدند که "هتل کپسول" نام گرفتند، میهمانان در اتاق هایی که از نوعی پلاستیك ساخته شده بودند، با ارتفاع و عرض حدود 25 فوت و 7/6 فوت عمق مستقر می شدند و هر شب اجاره ای حدود 25 دلار در توکیو میپرداختند و جالب اینکه اغلب پر بودند و جای خالی به ندرت پیدا می شد. هر یك از این کپسول ها مجهز به رادیو، تلویزیون، کولر و ساعت بودند و هر هتل بالغ بر 400 کپسول داشت. اینگونه هتل ها در شهرهای متعدد ژاپن به سهولت به چشم می خورد. متل خلاصه شده عبارت "هتل اتوماتیك" است.

  ◊ مکانیزم جریان اثر توریسم براقتصاد به شرح زیر است:

  هر توریسم مقداری از درآمد خود را که در محل سکونتش تحصیل کرده است، به منطقه ای که مسافرت می کند منتقل می سازد انتقال به صورت مخارجی از جمله مسکن، خوراک، حمل و نقل و تفریح و خرید در منطقه ظاهر می شود و لذا تقاضا برای کالا وخدمات افزایش می یابد.

  افزایش تقاضای کل درمنطقه ناشی از ورود توریست موجب افزایش عرضه کالاها و خدمات گشته و موجب اشتغال و درآمد می شود.

  ازجانبی مخارج توریستها تنها به اشتغال و درآمد اولیه محدود نمیگردد، زیرا پولی که توریستها صرف مخارج خود در منطقه می کنند، از جریان گردش پول خارج نمی شود، بلکه با ایجاد درآمد برای ساکنان منطقه با ضریب خاصی افزایش یافته و موجب اشتغال و درآمد ثانویه هم می شود.

  در تبیین این موضوع گفته می شود که فعالیت های جهانگردی بطور کلی شامل ارائه انواع متعدد کالاها و خدماتی است که این کالاها و خدمات توسط بخش های مختلف اقتصادی تولیدمی شود.

  به عبارتی دریافت های جهانگردی بجای اینکه مورد استفاده عوامل تولید بخش خاصی از اقتصاد منطقه قرار گیرد نصیب عوامل تولید بخشهای متعدد می گردد.

  به عنوان مثال دریافت یك هتل از یك توریست داخلی و خارجی بین کلیه بخشهای تولیدی وخدماتی کشور و یا منطقه که به نحوی درعرضه کالاها وخدمات مورد نیاز جهانگرد مزبور هنگام اقامت درآن هتل سهیم بوده اند، توزیع میگردد.

  به این معنی که کلیه عوامل تولیدی اعم ازسرمایه ای و نیروی انسانی که در احداث و یا در بهره برداری هتل مزبور شرکت داشته اند، مبلغی به عنوان درآمد دریافت می کنند.

  از طرفی عوامل تولید که بصورت مزد وبهره به آنها پرداخت شده است از طرف صاحبان آنها تعدادی به عنوان مالیات وپس انداز خارج شده وازجریان گردش پول خارج می شود و بقیه منحصراٌ به مصرف میرسد وتولید درآمدهای جدید برای عده ای دیگر از عوامل تولید منطقه خواهد کرد.

  این عمل بصورت مداوم تکرارخواهد شد. به عبارت دیگر موجی که درنتیجه تزریق پول جهانگرد مزبور به یکی از واحدهای جهانگردی ایجاد شده است، بدنبال خود امواج دیگری دربخشهای مختلف ایجاد خواهد کرد و در هر بار درآمد جدیدی برای عده ای دیگر ازعوامل تولید کشورایجاد خواهد شد لذا ملاحظه می شود که تاثیردرآمد اولیه هتل فوق الذکر از جهانگرد مزبور روی درآمد منطقه خیلی بیشتر از رقم مطلق درآمد اولیه بوده حتی چندین برابر شده است.

  مطالعه بیشتر: با مناطق حفاظت شده و جاذبه های گردشگری گیلان بیشتر آشنا شویم

   

  ضریبی که تعیین کننده و تاثیر واقعی دریافت های توریستی روی درآمد منطقه است،«ضریب افزایش مخارج توریستی» نامیده می شود و بدیهی است چنانکه موضوع را در چارچوب بازرگانی جهانگردی خارجی مورد بررسی قرار دهیم، ضریب مزبور بنام«ضریب افزایش صادرات جهانگردی» نامیده میشود.

  ◊ صنعت توریسم(جهانگردی)، روند رشد و توسعه آن:

  اکنون جهانگردی به عنوان درآمدزاترین صنعت جهان مطرح میباشد.

  بسیاری ازکشورها وجوامع بین المللی جهانگردی، توریسم رابه عنوان یکی از منابع تامین ارز خارجی در موازنه پرداختهای کشورها محسوب می کنند و بدین لحاظ نقش صنعت جهانگردی در توسعه اقتصادی کشورها امری محکوم تلقی میگردد. چه این صنعت هم دوش با صنعت اکتشاف واستخراج وصادرات نفت گام بر می دارد وحتی در پاره ای ازممالك بعضاٌ با درآمدهای حاصله از فروش نفت در رقابت می باشد. بنا به یك گزارش غیررسمی درسال1989 در آمدهای توریستی اسپانیا از درآمدهای نفتی در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بیشتر بوده است.

  بر اساس برآورد شورای جهانی سفروجهانگردی درسال 1999 تعداد 200میلیون شغل ازمشاغل موجود به طورمستقیم یا غیرمستقیم به صنعت جهانگردی مربوط میشود. همچنین به پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی شمار جهان گردان در سال 2000 به 700 میلیون نفر و در سال2010 به یك میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که درآمدی معادل 621 میلیارد دلار در سال 2000 و 1550میلیارد دلار در سال2010 ایجاد خواهد کرد. (البته از این آمار چند سالی گذشته است، اما همچنان برای تصمیم گیرندگان گردشگری کشور جای تامل و اندیشه دارد).

   ◊ جایگاه ایران در صنعت توریسم:

  مقایسه وضعیت صنعت جهانگردی در پنج کشورعمده منطقه خاورمیانه یعنی مصر، عربستان، سوریه قبل از جنگ، اردن وایران نشان می دهد چهار کشور عربی مذکور از نظر تعداد حدود 60 درصد و از نظر درآمد بالغ بر80 درصد درآمد حاصل از جهانگردی را به خود اختصاص داده اند.

  در حالی که سهم ایران با تمام جاذبه های تاریخی، فرهنگی، تنوع در دیدنی های طبیعی و آب و هوا تنها 3/2 درصد از تعداد جهانگردان و 2 درصد از درآمد جهانگردی خاورمیانه بوده است.

  ازنظر درآمد سرانه، درآمد حاصل از هر جهانگرد( نیز ایران با 354/8 دلار به ازای هر جهانگرد کمترین درآمد را داشته است، در حالیکه سوریه با 1453 دلار به ازاء هر جهانگرد بالاترین درآمد منطقه را جذب کرده است.

  کشور ترکیه از نظر تعداد جهانگرد17 برابر ایران و از نظر در آمد 36 برابر ایران درآمد داشته است.

  با ملاک قرار دادن برآورد سازمان جهانی جهانگردی برای درآمد حاصل ازجهانگردان درسال 2000 و2001 اگردرکشور شرایطی فراهم شود که بتواند حتی یك درصد از جهانگردان بین المللی را درسال جذب کند به طور قطع درآمد آن بیشتر از صادرات مجموع کالایغیر نفتی کشور خواهد شد.

  صنعت جهانگردی علاوه برایجاد درآمد ارزی، به کسب وکار محلی نیز رونق چشمگیرخواهد داد که اثرات آن به سرعت در چرخه اقتصادی تجلی خواهد یافت.

  ◊ تقسیمات اقلیمی در جهان:

  در مورد تقسیم بندی نقاط مختلف اقلیمی در جهان روش های گوناگونی پیشنهاد گردیده که از میان آنها روش کوپن دانشمند اتریشی مورد قبول قرار گرفته است.

  کوپن براساس رشد و نمو انواع نباتات در مقیاس جهانی پنج نوع اقلیم به شرح زیر نموده است.

  اقلیم بارانی استوائی:

  دراین اقلیم فصل سرد وجود نداشته و معادل دمای هوا در سردترین ماه سال بیش از 18 درجه سانتیگراد است.

  اقلیم گرم و خشك:

  دراینگونه مناطق بدلیل آنکه میزان بارندگی سالانه کفاف تامین بخارآب مورد نیازجهت تامین رطوبت هوا را نمی نماید، هوا به طور کلی خشك است.

  اقلیم گرم – معتدل:

  معدل دمای هوای سردترین ماه سال در اینگونه مناطق بین 18 و -3 درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از 10 درجه سانتیگراد است. زمستان های این مناطق کوتاه هستند. اما ممکن است حدود یك ماه یا بیشتر زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد.

  اقلیم سرد و برفی:

  دراین اقلیم دمای هوا در گرمترین ماه سال از 10 درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در سردترین ماه سال از -3 درجه سانتیگراد است.

  قسمت اعظم بارنگی در این مناطق به شکل برف بوده و زمین نیزدر طول چند ماه پوشیده ازیخ و برف است.

  ◊ تقسیمات اقلیمی در ایران:

  اساس " اقلیم " در بسیاری از مناطق دنیا به وسیله عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود. ایران با قرار گرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار گرفته است و از نظر ارتفاع نیز فلاتی است مرتفع که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح کل کشور را تشکیل می دهند.

  با وجود آنکه ایران دارای دو حوزه بزرگ آبی، دریای خزر و خلیج فارس، می باشد اما به دلیل وجود و نحوه قرار گیری رشته کوههای البرز و زاگرس اثرات این دو محدوده به نواحی بسیار نزدیك به آنها بوده و ندرت مشاهده گردیده است که این اثری در تعدیل درجه حرارت هوای قسمت های داخلی داشته باشند.

  در مورد تقسیمات اقلیمی در ایران دانشمندان ایران مبنای کار خود را بر اساس روش کوپن قرار داده اند. البته به دلیل کمبود اطلاعات درباره شرایط آب و هوای ایران و به دلیل موقعیت استثنایی کشور، استخراج این تقسیمات برای ایران در پاره ای از موارد با واقعیت متفاوت است اما همانطور که مهندس عدل در بررسی مطالعات کوپن می نویسد منظور از تقسیمات اقلیمی مشخص ساختن نقاطی است که از حیث آب و هوا اگر هم کاملا با هم تطابق ندارند لااقل تا حدی شباهت داشته باشند.

  تردید نیست که در کشوری کوهستانی مانند ایران دو منطقه هیچوقت با هم شباهت کامل اقلیمی کشور وجود داشته باشد بهترین طریقه همان اصولی ایست که کوپن معین کرده است و باید به ناچار از آن پیروی نماید، منتها باید تغییراتی در آن داده شود تا منظورحقیقی تامین گردیده و مناطقی که دارای آب و هوای مشابهی هستند تحت یك فرمول معین قرار گیرند و معرفی شوند.

  بنابراین می توان تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران را که توسط دکتر حسن گنجی پیشنهاد شده است مورد استفاده قرار داد. نامبرده تقسیم بندی کوپن را با مختصر تغییراتی و با توجه به عوارض جغرافیایی کشور ، به شرح ذیل پذیرفته است.

  اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر) اقلیم سرد (کوهستانهای غربی) اقلیم گرم و خشك (فلات مرکزی) اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران) 

  ◊ شناخت و بررسی نمونه های داخلی

  ♦ اقامتگاه سنتی احسان در کاشان:

  نخستین خانه ی تاریخی کاشان با تغییر کاربری به مجتمع فرهنگی اقامتی تبدیل شد. این بنا با معماری بی نظیر و مثال زدنی دوره قاجاریه پیوند خورده است و به عنوان یك الگو برای اقامتگاههای دیگر از نظر معماری و تزیینات در نظرگرفته شده است.

  بخشهای فرهنگی این مجموعه شامل موزه وگالری زنده یاد منوچهرشیبانی، تالار فیلم و نمایش کارگاه سفال وکتابخانه ی تخصصی فرهنگی هنری وگردشگری بوده است. اتاقهای این مجموعه آماده ی پذیرش 50 نفر را دارد و مجهز به سیستم سرمایشی وگرمایشی دارای سرویس بهداشتی وحمام است همچنین این خانه دارای تزیینات خاص و زیبای معماری همانند گچبری وآیینه کاری ونماسازی ها وقوسها است.

  ♦ اقامتگاه سنتی قافله کبیر:

  در مرکز شهر خور مرکز شهرستان خور و بیابان که از توابع استان اصفهان می باشد با ظرفیت حدود 40 نفر به شیوه سنتی آماده پذیرایی علاقه مندان به کویرمی باشند. این اقامتگاه دارای ایوان سنتی همراه با چای خانه و سرویس بهداشتی و اب گرم و حمام و محوطه سرو غذا و تجهیزات کامل خواب می باشد. تمامی وعده های غذایی در این مکان به شیوه سنتی و کیفیت مطلوب ارا ئه می گردد . اقامتگاه سنتی قا فله کبیر در حقیقت یك بنای زیبای شخصی مطابق با معماری کویر و دارای قدمتی پیش از 80 سال میباشد پس از باسازی و تجهیزات کامل توسط یکی از اعضای خانواده جندقی در سال 1389 با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بهره برداری رسیده است.

  ♦ اقامتگاه فانوس کبیر در نایین:

  تاریخچه قدیمی ترین خانه های روستایی که از نظر معماری بسیار زیبا و دارای چندین اتاق است.

  این خانه تشکیل شده از دو ایوان زمستانی که داخل دیوار آن بخاری و دیواری قدیمی ودیگری ایوان تابستانی که دارای باد گیر میباشد. در نزدیکی آن شتر نیز نگهداری می شود که می توانید هنگام غروب سوار بر آنها و همواره زنگ شتر در قلب کویر پیش بروید و شب هنگام به پشت بام مهمانپذیر رفته و از آسمان زیبای آن لذت ببرید و ستارگان را رسد نمایید و ایات عظمت را نظارت کنید.

   

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

  خانه ها، کلبه ها و ویلاهای روستایی را آنلاین اجاره کنید

   

   

   

  شیرکوه و دیورش در کجا قرار دارند؟ با تصاویری از روستای دیورش
  0 شیرکوه و دیورش در کجا قرار دارند؟ با تصاویری از روستای دیورش

  قبلا در زیتونت به معرفی دو روستای اسطلخ جان و حلیمه جان پرداختیم. در این نوشته به معرفی یکی دیگر از مناطق بکر و دیدنی استان گیلان و شهرستان رودبار خواهیم پرداخت.

  روستای شیرکوه و روستای دیورش:

  بسیاری از گردشگران و مسافرینی که به سمت استان گیلان حرکت می کنند و یا قصد سفر به گیلان را دارند، با تعدادی از گزینه های محدود روبه رو می شوند. که یکی از دلایل آن عدم معرفی خوب و ارائه نکردن امکانات اقامتی است. 

  مثلا خیلی از گردشگران به سمت لاهیجان و انزلی و قلعه رودخان زیبا حرکت می کنند، با وجودی که هر بار دیدن این مناظر تازگی دارد، اما به نظر شما بهتر نیست در کنار این مکان ها، سایر مناطق بکر ودیدنی استان گیلان و بخصوص شهرستان رودبار را ببینند.

  یکی از این مناطق بکر و دیدنی با طبیعتی منحصر به فرد روستاهای شیرکوه و دیورش است.

  برای دسترسی به این روستاها اگر از سمت تهران و البرز و قزوین به سمت رشت حرکت کنید، بعد از عبور از رودبار، وارد آزادراه قزوین-رشت شده و پس از حدود پانزده دقیقه به ورودی شهر تتکابن خواهید رسید. با ورود به تتکابن و طی مسیری پنج دقیقه ای با یک جاده ی فرعی روبه رو خواهید شد. اما همیشه مردم محلی هستند که شما را برای رفتن به سمت شیرکوه و دیورش راهنمایی کنند.

  با رفتن در این جاده ی فرعی که به سمت بالا است، جاده ای آسفالت شده، دارای دشت و کوه و مناظر بکر طبیعی خواهید شد. خیلی از گردشران قبل از اینکه به روستاهای شیرکوه و دیورش برسند، در کناره های جاده ایستاده و از طبیعت و منظره ای که در بالا و پایین قرار داره عکس می گیرند.

  پس از طی مسافتی ده دقیقه ای وارد روستای شیرکوه خواهید شد، با عبور از این روستا و برای دسترسی به دیورش، از کنار مسجدی وارد راه روستای دیورش خواهید شد، سرتاسر مسیر جنگلی است، تابلوهای به سمت سفید آب را خواهید دید، سفید آب دیورش یکی از بهترین و گواراترین آب هایی است که خواهید نوشید. بهتر است بگوییم طلای ناب شهرستان رودبار، آب پربار چشمه سفید آب دیورش است که می تواند مشکلات آبی بسیاری از روستاهای رودبار و بخش رحمت آباد را حل کند.

  ما در دیورش غار هم داریم، دیورش را یک مرز کوهی جنگلی و بسیار زیبا فراگرفته است. در آنجا میتوانید نان کولبای محلی و انواع غذاهای گیلانی را میل کنید.

  خانه های روستایی دیورش را هم زیتونت برای گردشگرانی که قصد اقامت در روستای دیورش را دارند، ارائه کرده است. که می توانید قبل از حرکت بصورت آنلاین این خونه روستایی را رزرو نمایید.

  توضیحات بیشتر در مورد روستای دیورش:

   

  روستای دیورش در 3.5 کیلومتری روستای شیرکوه و 7 کیلومتری مرکز بخش یعنی توتکابن واقع گردیده و ریشه قدیمی دارد و بعضی از ریش سفیدان بر این اصل معتقدند که قبل از اینکه روستای مجاور (شیرکوه ) وجود داشته باشد روستای دیورش آبادی بود ه است و دارای قدمت طولانی سکونت افراد بوده است .
  روستای دیورش به دلیل داشتن سرچشمه سفید آب و غار طبیعی نور چشمه و پل قدیمی گلی ( گل پل ) با کوههای مثل پلنگ کول که دربالای آن ییلاق لارنه با طبیعت زیبا از جنگلهای گسترده و متراکم از گونه‌های مختلف درختان و قله درفک با ارتفاع 3500 متر با یخچال طبیعی می‌باشد .
  شرح مختصری از تاریخ روستا روستای قدیمی و باستانی که تمامی آثار موجود در روستا بیانگر این است که دیورش دارای قدمتی دیرینه است که با دامداری وکشاورزی و کورهای زغال گیری و نجاری در جنگل ایجاد شده است .قدمت این روستا حدوا به بیش از 5 قرن می‌رسد .
  روستای دیورش بصورت کوهپایه ای می‌باشد که( شامل 11محله کوچک و پراکنده ) و دارای پستی و بلندی‌ها، دره‌ها، تپه‌های متعدد می‌باشد وضعیت توپولوژی روستا بصورت پراکنده می‌باشد و رودخانه ای که اصلی‌ترین شاهرگ حیاتی این روستاست، از سرچشمه سفید آب، چشمه‌ها و رودخانه‌های بالادست تشکیل شده، از سمت شمال به جنوب روستا را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است. روستای دیورش ازسمت غرب به روستا پنجخاله ( بصورت راه مالرو و پیاده رو است ) ازسمت جنوب به روستای شرکوه با جاده خاکی که تنها راه ارتباطی به روستا است .ضمنا از سمت شمال و شرق به جنگل متصل شده است.
  آب و هوای روستا مرطوب کوهستانی است، ییلاق موجود در روستا که در بالادست آن قرار دارد لارنه نام دارد که در پای قله درفک است و از دیگر ییلاقات : چالسراکی، زردگلی ، دیوخانی، لنگه می‌باشد که در منطقه عمارلو قراردارند و اهالی در فصل بهار و تابستان به آنجا کوچ می‌کنند.
  بادهای قالب روستا ازسمت شما به داخل روستا میوزند و جنگل انبوه با گونه‌های بلوط، توسکا ،افرا راش،چنار و گیاهان میوهای جنگلی مثل ازگیل ،آلوچه ،گالبی وحشی، زالزالک، خرمالو و…. می‌باشد که دارای طبیعت بکر با درختانی سر به فلک کشیده ، چشم انداز طبیعی زیبایی است .
  ازجانوران موجود در جنگلهای روستا گراز وحشی ، جوجه تیغی ، خرس ، روباه ، و گرگ می‌باشد که ازجمله زیانهای وارده به روستا توسط گراز حمله به محصولات کشاورزی و باغی می‌باشد و دیگر حیوانات مانند خرس و گرگ با دریدن دامها خسارات جبران ناپذیری را به اهالی روستا وارد میکنند
  ازجمله مناظر طبیعی موجود در روستا:
  سرچشمه سفید آب و غار نورچشمه ، ییلقات لارنه ، کوهها و تپه‌های سرسبز و جنگلهای متراکم می‌باشد.
  مسکن درروستا : بافت خانه‌های روستایی بصورت پراکنده و نوع مساکن عموما کرسی بلند در یک طبقه – بندرت خانه‌های قدیمی 2طبقه اند که اکثر صالح مورد استفاده شده چوب و گل و سنگ با سقف شیروانی اند. مصالح ساختمانی استفاده شده درساخت ساختمان‌های روستا از چوب و گل و گچ و بلوک و سیمان و حلب می‌باشد.

  در پایان این نوشته که در آینده ویرایش و کامل خواهد شد، با شما تصاویری از روستای زیبای دیورش را به اشتراک می گذاریم.

   همچنین برای دیدن زیبایی های دیورش می توانید این چند دقیقه را با برنامه ایلجار و مجری زنده و دوست داشتنی گیلان آقای حقدوست همراه باشید.

  روستای دیورش،رزرو خانه های روستایی دیورش

  روستای دیورش، رزرو خانه های روستایی دیورش

  روستای دیورش رودبار

  رزرو آنلاین خانه روستایی

   

   

  مراسم های ویژه محلی در گیلان، گیلان را بهتر تجربه کنیم
  0 مراسم های ویژه محلی در گیلان، گیلان را بهتر تجربه کنیم

  هر ساله در نیمه دوم خرداد ماه، هنگامی که سوسن چلچراغ به گل می نشیند، از طرف سازمان محیط زیست یک روز به نام روز طبیعت و گلگشت تعیین می شود و جشنواره باشکوهی در روستای داماش شهرستان رودبار برگزار می گردد.

  در این جشنواره مردم روستاهای اطراف داماش و البته در این چند سال اخیر گردشگران از جاهای مختلف ایران در این جشنواره حضور دارند، لباس های محلی، رقص و پایکوبی و انجام ورزش های بومی در ادامه این مراسم رنگ و بوی شادی به آن می بخشد.

  دراین روز نوازندگان محلی به نغمه سرایی می پردازند و با خواندن ترانه های دلنشین روستایی با همراهی سازهای نی، تنبک، کمانچه و سنتور به گرمی جشنواره سوسن چلچراغ می افزایند.

  گل_سوسن_چلچراغ

  ♦ جشن انار:

  جشن انار یکی از مهمترین مراسم محلی روستای انبوه در شهرستان رودبار است. این جشن، در طلوع صبح روز جمعه یکی از روزهای 20 الی 25 مهر هر سال با ندای یا (الله) پاکارکرپی کسی که یکسال از طرف باغداران، برای نگهداری از باغات انار انتخاب شده است، برگزار می شود.

  در این روز تمام روستای انبوه و حتی کسانیکه بیرون از روستا زندگی می کنند، برای کمک و چیدن انار به روستا می آیند و با وسیله نقلیه به سمت باغات انار حرکت می کنند. انجام مراسم جشن انار تا غروب طول می کشد.

  جشن_انار_روستای_انبوه

  جشن انار به صورت جشنواره سراسری انار در روستای نوده فاراب شهرستان رودبار نیز برگزار می شود.

  ♦ جنگ ورزا:

  از دیگر سرگرمی های مردم گیلان که در آن شرط بندی های زیادی نیز صورت می گیرد، جنگ ورزا می باشد. این مراسم معمولا در زمان فراغت روستاییان در ایام پاییز برگزار می شود و در آن گاوهای نری که به این منظور تربیت شده اند را به جنگ با یکدیگر وا می دارند.

  جنگ-گاو-گیلان

   

  ♦ بند بازی یا لافند بازی:

  دراین مراسم که معمولا در ایام نوروز صورت می گیرد، لافند باز که به او پهلوان می گویند بر روی طنابی که به صورت افقی بر روی 2 پایه استوار است، بندبازی می کند و شیطانک (همکاری وی) روی زمین حرکات او را تقلید می کند.

  ♦ کشتی گیله مردی:

  اجازه دهید به زیتونت در مورد کشتی گیله مردی در یک مطلب مستقل بپردازد.

  هر ماه تعداد زیادی از مسافران و گردشگران گیلان، خانه های روستایی زیتونت را برای اقامت انتخاب می کنند. شما هم می توانید از طریق لینک زیر خانه های روستایی گیلان را آنلاین رزرو کنید.

  خانه روستایی گیلان