بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  اثرات منفی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گیلان(اراضی کشاورزی چرا تغییر کاربری می دهند)

  ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺪرن و رﺟﻮع ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهای روزﻣﺮه ﺧـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﺳﻌﻪ را وارد ادﺑﯿـﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری که اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.

  در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻗﻠـﯿﻢ ﺑﺤـﺚ های ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ های اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸـﻮر ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

  از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ از دﻫﻪ 40 ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل و ﺗـﻮازن ﻣﺤـﯿﻂ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﺗﻘﺎضای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬری و ﺻـﻨﻌﺘﯽ وﮐﺴـﺐ ﺳـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺎك و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات در اﯾﺮان ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

  ﺗﺪاوم ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه روﯾﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ .

  در این مقاله زیتونت با هم مروری براثرات منفی تغییر اراضی کشاورزی خواهیم داشت.

  اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزهای ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎضای ﺧـﺪﻣﺎت ﺷﻬری ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﺷﻬری و ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﺮ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری ﺷﺪه و آﺛﺎر ﺳﻮء زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﭘﯽ دارد.

  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری زﻣﯿﻦهای زراﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻣﺮﮐزی و ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕری ارﺗﻘﺎ ﯾﺎ ﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از سوی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳـﺨﺖ ﺑـﻮدن ﺷـﻐﻞ ﮐﺸﺎورزی و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ آن، ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا زﻣﯿﻦهای زراﻋﯽ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﺎرﺑری ﻣﯽدﻫﻨﺪ. 

  وﻗﺘﯽ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی (ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ﻋﻤﻼ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـﻞ جدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ های اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠـﯽ اﺳـﺖ، ﮐـﺎﻫﺶ اراﺿـﯽ ﮐﺸﺎورزی تهدیدی ﺟﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

  ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ ت ﻣﻨﻔﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی زﻣﯿﻦ های و ﯾﻼﯾﯽ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮهای ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد واﺣﺪهای ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﮔﺸﺖ.

  قانون ارث و تغییر اراضی کاربری

  از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ارث زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ اوﻻد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮدﺷﺪن زﻣﯿﻦهای ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﮐﺸـﺎورزی ﻣﯽﮔـﺮدد در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ در زﻣﯿﻦ های ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری در زﻣﯿﻦ های ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ، و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

  ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ، زﻣﯿﻦ های ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺮاﮐﺰﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ﺗﺮ در دراز ﻣـﺪت ﺑﺮ روی اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮔﺬارد.

  استفاده از کودهای شیمیایی در زمین های کشاورزی زیتونت

  درواﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﯿﺎزهای ﻣﻌﯿﺸـﺘﯽ ﺧـﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از سوی دﯾﮕﺮ، ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ در زﻣﯿﻦ های ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ازﮐﻮدﻫﺎ و ﺳﻢ های ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺮات زﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد.

  ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اراﺿﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ زﻣـﯿﻦ ﮐﺸـﺎورزی را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮد، زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﺪد ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﺮای ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧـﺎك ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﮐﺸﺎورزی ﮐﻢ اﺳﺖ، ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻀـﻼت ﺷﻬری ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺳﺎزد.

   

  اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻏﯿـﺮ ﻋﻤـﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ های اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ های ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود.

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻻزم اﺳـﺖ. ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻫﻪ ی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺛﺮ ﺑﮕـﺬارد ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﯿـﺎز ﻫﺴـﺖ.

  ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺎزﺳـﺎزی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد آن و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳـﺖ ﮐـﻢ 50 ﺳـﺎل ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻻﯾﻪ ی ازن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 10 ﺳﺎل ﻧﯿﺎز دارد و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺣﺘـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.

  اﯾﻦ اﻓﻖ های زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑـﺰرگ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزی اﻣﻨﯿـﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ های ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری وﺟﻮد دارد، زﯾﺮا ﻧﻈﺎم های ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎ ﺋـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘـﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

  اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنهای ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 14711 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در 36 درﺟﻪ و 33 دﻗﯿﻘـﻪ ﺗﺎ 38 درﺟﻪ و 27 دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و 48 درﺟﻪ و 32 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 50 درﺟﻪ و 36 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷـﺮﻗﯽ از ﻧﺼـﻒاﻟﻨﻬﺎر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.

  اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن، از اﺳﺘﺎنهای ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﺳﺖ.اﯾﻦ اﺳﺘﺎن، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧـﺰر ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻮده و دارای ﻣﺮز آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهای ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آﺳﺘﺎرا ﻧﯿﺰ دارای ﻣﺮز ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ ، از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﻗﺰوﯾﻦ و از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد.

  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﯿﻼن 14440 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤﻌﯿـﺖ آن ﻃﺒـﻖ ﺳﺮﺷـﻤﺎری 1391، 2480000 ﻧﻔـﺮ اﺳﺖ.اﺳـﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﺑـﻪ 16 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ی ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿـﯽ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در دراز ﻣﺪت، روﻧﺪ و ﺗﻮازن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش و ﻣﺤـﺪود ﻫﺴـﺘﻨﺪو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي های ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ، اﻫﻤﯿﺖ آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد. در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اراﺿﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤـﻮدن ﻧﯿـﺎز های ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، اﻣری ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

  ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟـﻮد ﺧـﺎك ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﯿﺰ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺧـﺪادای ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎوری روز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮدد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ اراﺿﯽ،و ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و وﯾﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬری زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ) ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪي ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﺷـﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺧﻄری ﺟﺪي رو ﺑﻪ رو ﺳﺎزد.

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨـﺎوری و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﻬـﺎدی، ﺑـﺎ ﻧﯿﺎزهای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎزی رﻓﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ رﻓﺎه ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﺪم رﻓﺎه ﻧﺴﻞ های آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺠـﺮ ﻧﺸـﻮد.

  ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺬف اﺛﺮات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ی ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗـﺄﻣﯿﻦ دﺳـﺘﻪ از ﮐﺎﻻهای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾری ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮ ك های آﯾﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺎره، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮازن ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪ های آﯾﻨﺪه ي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﻣـﺮوز را در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﺮای دﻓـﻊ ﭘﯿﺎﻣـﺪهای آن، ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

  یک دوره رایگان توسط دکتر جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیا در coursera قرار گرفته است، که می توانید بصورت آنلاین مشاهده کنید. البته توجه داشته باشید با توجه به تحریم ایران، از قندشکن استفاده کنید.

   

   

   

  اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ: ﺗﻬﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪهای ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣـﺎدی دوﻟـﺖ آﺳـﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﯾﻨﺪه دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎدهای آن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨـﺪ. اﻣـﺮوزه ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘـﯽ دﭼـﺎر ﻧـﻮﻋﯽ ﮔﺴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪهای ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺖ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳـﺎزﻣﺎن های ﺟﻨـﺎﯾﯽ ﻓـﺮا ﻣﻠـﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ دارﻧﺪ. از ﺟﻤﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ های اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺟﺪﯾـﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از: 

  دوﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ

  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻨﻮع، ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ 

  ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ

  ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ

  ﻫﻨﻮز درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ وﺟﻮد دارد

  راﺑﺮت ﮐﺎﭘﻼن ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﮕﺮش اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﺑﺤﺮان های ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﭘﯿﺎﻣﺪ های زﯾﺎن ﺑﺎر اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ در ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ی ﮐﺸـﻤﮑﺶ های ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺎ و ﻫﺮاس از ﺗﺤـﻮﻻت ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ آﯾﻨـﺪه اﺳـﺖ.

  ﭘﺪﯾـﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺳﻔﺮه های زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ، اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺳـﺎزی ﺑﻨﯿﺎدهای زﯾﺴـﺘﯽ رﺧﺪادهای ﻧﻮﭘﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻘـﺎی ﺗﻤـﺪن ﺑﺸـﺮ در دراز ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑـﻢ، ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ، آب، ﻓﻀﺎ و ﻫﻮا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، ﻣﺼـﺮف ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ، راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﯿﻨﯽ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﮔﺮ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺎرﺑری اراﺿﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. ﻟﺬا در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم درﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﯾﮑﯽ ازﺷﺎﺧﺺ های ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾزی ﻫـﺎ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ﺷﺎﺧﺺ ﺗـﺮاﮐﻢ ﻧــﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿــﺖ اﺳــﺖ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ از ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻮزون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗـﺮاﮐﻢ اﻧـﺪك و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷـﺪﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﭘﺪﯾـﺪ آﯾﺪ.

  اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ 14042 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 0/9 ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺧـﺎﮐﯽ ﮐـﺸﻮر را دارد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ در رﺗﺒﻪ 29 ﮐﺸﻮر ﻗﺒـﻞ از اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . در واﻗـﻊ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ازﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔـﯿﻼن ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺣﺖ اﻧـﺪك ﺧﻮد 3/4 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. از سوی دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻤﺎر ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ در ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﮔﯿﻼن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ

  ﺗـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻔـﻮس و ﻣــﺴﮑﻦ ﺳــﺎل 1390، 47 ﻧﻔــﺮ در ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن177 ﻧﻔﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﯿﺰان زﻣﯿﻦ های زراﻋﯽ در ﺳﺎل 1367 ﺑﺮاﺑﺮ 16054520 ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1393 ﻣﯿﺰان زﻣـﯿﻦ های زراﻋـﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ 14687053ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 1367467 ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﺑﺨﺶ زﯾـﺎدی از زﯾﺴـﺖ ﺑـﻮم های ﮔﯿﻼن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻮه های ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﻌـﺮض ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرهای اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑـﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرده و ﻧـﺎﺑﻮدی ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾـﻪ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

  در ﮔﯿﻼن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕری و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺑـﺎ ﻫﺪف ﺗﻔﺮج ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑری اراﺿـﯽ در ﻣﻘﯿـﺎس های ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰان ﺷـﻬری وﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪی ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺷﻬری ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺮار داده و در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ های ﺧﻮد در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ی ﮔﯿﻼن از اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

  ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن:

  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ های ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻋﻠﺖ های اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐـﺎرﺑری اراﺿـﯽ ﮐﺸـﺎورزی و ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ و سازهای غیر مجاز در استان گیلان به شرح زیر است:

  1) ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ وﯾـﻼ و ﻓﻀـﺎی اﻗـﺎﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻋﺮﺻـﻪ های ﺳـــــﺎﺣﻠﯽ ، ﺣﺎﺷـــــﯿﻪ جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی جهت گذراندن اوقات فراغت.

  2)ﻋﺪم ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی (زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺪاری و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ) ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﮔـﺮان ﺑـﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ های ﮐﺎﺷﺖ ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺒـﺪﯾﻞ اراﺿـــﯽ ﻣـــﺬﮐﻮر ﺑـــﻪ اﺣـــﺪاث وﯾـــﻼ و ﻣﺮاﮐـــﺰ اﻗـــﺎﻣﺘﯽ ﮐـــﻪ ﺑﺎﻋـــﺚ ﻓـــﺮوش اراﺿـــﯽ از سوی ﮐﺸـــﺎورزان ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد.

  3)ﻋﺪم ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری های ﺷﻔﺎف از سوی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

  4)ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ های اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ؛ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻠﻮﮔﯿری از ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐـــﻪ ﺗﻤـــﺎﻣﯽ درآﻣـــﺪهای ﺣﺎﺻـــﻞ در اراﺿـــﯽ ﮐﺸـــﺎورزی، ﻫﺰﯾﻨـــﻪ های ﺻـــﻮرت ﮔﺮﻓﺘـــﻪ ﺷـــﺪه را ﻧﻤـــﯽ دﻫـــﺪ.

  5)ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ های اﺟﺮای ﻃﺮح های ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺟﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﺮ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎهای اﺳﺘﺎن ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺟـﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ های اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺎﻣﯿﻦ راه ﻫﺎ، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎ ﻫـﺎ، ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻞ زﺑﺎﻟﻪ و .... از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزهای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز، ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

  6)ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺣﻔـﻆ آﻣـﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺳﻮداﮔﺮان و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺨﺶ زﻣـﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻧﺒﻮه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ ﻋﺮﺻﻪ های ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺷﺎﻫﺪ تعداد بیشماری ﻣﺸﺎور اﻣﻼك رﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. 

  7)ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ(آب ، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺗﻠﻔـﻦ) ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزهای ﻏﯿـﺮ ﻣﺠﺎز، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ های واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق، ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻮﻋﯽ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ ازﻋﻠــﺖ های اﺳﺎﺳــﯽ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐــﺎرﺑری ﻏﯿــﺮ ﻣﺠــﺎز اراﺿــﯽ و ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ﻏﯿــﺮ ﻣﺠــﺎز ﻣﻮﺿــﻮع ﻓــﻮق ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.

  8)وﺟﻮد اﺑﻬﺎم های ﻣﺘﻌﺪد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آن، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ و آرا ﻣﺘﻔﺎوت در دﺳﺘﮕﺎه های اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺳـﻮء اﺳــــﺘﻔﺎده از اﯾــــﻦ ﻣﻮﺿــــﻮع ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑــــﻪ ﺗﻮﺟﯿــــﻪ ﺟــــﺮاﺋﻢ ﺧــــﻮد و در ﻧﻬﺎﯾــــﺖ از آن ﺗﺒﺮﺋــــﻪ ﺷــــﻮﻧﺪ.

  ﺑﺮﺧﻮرد دو ﭘﻬﻠﻮ و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری اراﺿـﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻏﯿـﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﺨﺶ زﻣـﯿﻦ و ﻣﺴـﮑﻦ در راﺳـﺘﺎي ﺣﻔـﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز زﻣﯿﻦ های ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.

  هر هفته تعداد زیادی از خانواده ها و گروه های طبیعت گردی، برای گردشگری روستایی در ایران، زیتونت را انتخاب می کنند، شما نیز می توانید از طریق کلیک بر روی تصویر زیر، خانه های روستایی، کلبه های جنگلی و چوبی و اقامتگاه های بوم گردی زیتونت را اجاره و رزرو نمایید

  اقامتگاه های روستایی، خانه های روستایی، کلبه جنگلی و کلبه چوبی در زیتوت

   

  هر شهرستان یک محصول ارزشمند زراعی دارد، محصولات زراعی و کشاورزی رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید و درب منزل هر کجای ایران عزیزمان دریافت کنید

  زیتون و روغن زیتون رودبار را آنلاین از زیتونت خریداری نمایید

  نظر خود را وارد نمایید.