بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  چگونه روغن زیتون بدست می آید و فرآیند استخراج روغن زیتون بکر چگونه است؟

  زﻳﺘــﻮن از ﺟﻤﻠــﻪ درﺧﺘــﺎنی اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪ دﻟﻴـﻞ ارزش اﻗﺘــﺼﺎدی، ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻋﻤـﺮ ﻃـﻮﻻنی ﮔـﺴﺘﺮدگی ﻓﺮاوانی در ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳـﺖ. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓـﺮآورده ﺗﺒـﺪﻳلی زﻳﺘـﻮن، روﻏﻦ آن می ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً 93 درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻬـﺎنی زﻳﺘـﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود.

  در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﻫﺰارﺗﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ واردات ﺑـﺎﻻی روﻏﻦ ﺧﺎم در ﻛﺸﻮر ( ﺣﺪود 90 درﺻﺪ) ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ اﻗﺪامﻫﺎی اﺳﺎسی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏنی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و روﻏـﻦ آن (روﻏـﻦ ﺑﻜـﺮ) ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﺮف می ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏنی ﺑﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ راﻧـﺪﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰایی دارد.

  در اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﻣﺎﻻﻛـﺴﻴﻮن (ﻣـﺎﻟﺶ دادن ﻳﺎ ورز دادن ﺧﻤﻴﺮ زﻳﺘﻮن) اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص دارد. زﻳﺮا ﺑﺎ ﻋﻤـﻞ ﺧـﺮد ﻛﺮدن، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎوی روﻏﻦ ﭘﺎره و ﻗﻄﺮات روﻏـﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ آزاد می ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻓـﺖ ﺧﻤﻴـﺮ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ و ﻧﺮمﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

  {لینک مرتبطروغن زیتون رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید}

  در طی ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻗﻄـﺮات روﻏـﻦ ﺑـﻴﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ در می آﻳﻨﺪ ﻟﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ،ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺧﻤﻴﺮ ﻛﻪ ﻋﻤلی آرام و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻨﺪ اﺳﺖ، ﻗﻄﺮات رﻳﺰ روﻏﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی درﺷـﺖﺗـﺮ ﺷـﺪه و ﺣﻔـﺮهﻫـﺎی روﻏنی ﺑـﺰرگﺗـﺮ و زﻧﺠﻴﺮه ای را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

  ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻈﺮ درﺟـﻪ ﺣﺮارت و زﻣﺎن ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺴﺰایی در راﻧـﺪﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴـﺖ روﻏـﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎلی دارد، ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﻛـﻢ ﻣـﺎﻟﺶ دادن ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و زﻣـﺎنﻫـﺎی ﻃـﻮﻻنی ﺳـﺒﺐ اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ روﻏﻦ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری و ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ می ﮔﺮدد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت، ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ زیتون، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺮار و ﻣﻌﻄﺮ زﻳﺘـﻮن، ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻧﮓ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ راﻧـﺪﻣﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺸﻜﻴﻞ اﻣﻮﻟـﺴﻴﻮن آب - روﻏﻦ و ﺧﺮوج روﻏﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﺗﻔﺎﻟﻪ زﻳﺘﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  زیتون و روغن زیتون رودباررا آنلاین خریداری کنید

  روشﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زﻳﺘﻮن

  ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎد رﻃﻮﺑـﺖ، ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎهی می ﺗﻮان اﻧﺒﺎر ﻛﺮد، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آن را ﺑـﺮای اﺳـﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ ﺑـﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦﻛشی زیتون اﻧﺘﻘﺎل داد. روش اﺳﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ از ﻣﻴـﻮه زیتون ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ولی ﻣﺮاﺣﻞ اﺻلی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:

  {لینک مرتبط: زیتون رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید}

  *ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد زاﺋﺪ از زیتون

  ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن در ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺴﺘـﺸﻮ و ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر آب ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﻪ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ آن از ﻗﺒﻴﻞ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه، ﭼـﻮب و ﺑﺮگﻫﺎی زﻳﺘﻮن از آن ﺟﺪا میﺷﻮﻧﺪ. 

  *ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻴﺎب

  ﺟﻬﺖ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻴﻮه زیتون از آﺳﻴﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠفی اﺳـﺘﻔﺎده می ﺷـﻮد. ﻳکی از اوﻟﻴﻦ آﺳﻴﺎبﻫﺎ، آﺳﻴﺎب ﺳﻨگی اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺑﻠـﻮكﻫـﺎی ﺳـﻨگی داﻳﺮه ای ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 2 ﻣﺘﺮ و ﺿـﺨﺎﻣﺖ 40 ﺳـﺎﻧتی ﻣﺘـﺮ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ.

  ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن در اﻳﻦ آﺳـﻴﺎب ﺧـﺮد ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻤﻴـﺮ در ﻣﻲآﻳﺪ. ﻳکی از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻬﻢ آﺳﻴﺎب ﺳﻨگی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻓﻠـﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن ﺑﻪ روﻏـﻦ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧـﺸﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری روﻏﻦ می ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﻳﻦ آﺳﻴﺎبﻫﺎ ﺧﻴلی ﺳـﻨﮕﻴﻦ، ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از آﺳﻴﺎبﻫﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺻـﻨﻌﺖ روﻏـﻦﻛـشی زﻳﺘﻮن، آﺳﻴﺎب ﻓﻠﺰی می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﻪ دﻳﻮاره آﺳﻴﺎب ﭘﺮﺗﺎب می ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﻮه ﻟﻪ ﺷﺪه و ﺧﻤﻴﺮ زﻳﺘـﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ آﺳﻴﺎب ﻓﻠﺰی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ و در اﻏﻠـﺐ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﻏﻦ ﻛشی زیتون ﺑﻪﻛﺎر می رود.

  اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺧـﺮد ﻛﺮدن زﻳﺘﻮن آﺳﻴﺎبﻫﺎی ﭼﻜشی ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ، از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛمی ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  خانه های روستایی را آنلاین از طریق زیتونت رزرو نمایید

  *ﻣﺎﻻﻛﺴﻴﻮن (ﻣﺎﻟﺶ دادن آﻫﺴﺘﻪ و ﻣﺪاوم ﺧﻤﻴﺮ زﻳﺘﻮن)

  ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺎب ﺷﺪن ﻣﻴﻮه، ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ، ﺧﻤﻴﺮ زﻳﺘﻮن را ﻣﺎﻟﺶ می دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی روﻏنی زﻳﺘﻮن از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺪازه ﻗﻄﺮات روﻏﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﻣﺎﻟﺶ دادن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

  در واﻗﻊ ﻣﺎﻻﻛـﺴﻴﻮن ﻣﺮﺣﻠـﻪای اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺨـﺼﻮصی ﺑـﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛمی و ﻛﻴفی روﻏﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ می ﮔـﺬارد. ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎی آﻧﺰﻳمی و ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﻣﺘﻌـﺪدی در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رخ می دﻫـﺪ. ﺑـﻪﻋـﻼوه ﻏـﺸﺎﻫﺎی ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴنی ﻛﻪ ﻗﻄﺮات روﻏﻦ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧـﺪ، ﺟـﺪا ﺷـﺪه و دوﺑـﺎره ﺷﻜﻞ می ﮔﻴﺮﻧﺪ.

  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ دوﻃﺮﻓﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﻓﺎز آب و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ می ﮔـﺮدد و ﻛﻠﻮﺋﻴـﺪﻫﺎی ﮔﻴـﺎهی (ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻫمی 

  ﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭘﻜﺘﻴﻦ و… یک اﻣﻮﻟـﺴﻴﻮن ﻣـﺴﺘﺤکمی را ﺗـﺸﻜﻴﻞ می دﻫﻨﺪ. 

  ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺧﻤﻴﺮ زﻳﺘﻮن در طی اﺳـﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺗﻜـﺮار می ﺷـﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ از روش ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺟﻬـﺖ ﺟﺪاﺳـﺎزی روﻏـﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد آن را ﻧﻴﺰ ﺣﺮارت می دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ راﻧـﺪﻣﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ. ﻣﺎﻻﻛـﺴﻴﻮن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺒﺐ ﺷﻜـﺴﺘﻦ اﻣﻮﻟـﺴﻴﻮنﻫـﺎی روﻏﻦ- آب و ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ می ﺷـﻮد.

  {لینک مرتبط: زیتون بدون هسته ممتاز رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید}

  *اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زیتون

  روش ﻓﺸﺎری (ﭘﺮس ﻛـﺮدن)زیتون، ﻗـﺪﻳمی ﺗـﺮﻳﻦ روش اﺳـﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ زﻳﺘﻮن اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻛـﺎرﺑﺮد دارد ولی اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ. روﻏﻦ زیتون ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ آب، ﭘﻮﺳـﺖ و ذرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﻮه در روﻏﻦ ﭘﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﺪر و ﻏﻴﺮﺷﻔﺎف اﺳﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ روﻏﻦ زیتون اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در روش ﭘﺮس ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻛﻮﺗﺎه و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻮده، ﺑـﺴﻴﺎر ﺧـﻮب اﺳﺖ.

  در اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زﻳﺘﻮن می ﺗﻮان از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻛﺎر اﺳﺎسی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺎﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آﻧﻬﺎ دارای وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  روش ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژی (دﻛﺎﻧﺘﻮر)، میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻓﺎزه و ﺳـﻪ ﻓـﺎزه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫـﺴﺘﻪ از ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﻴـﻮه زﻳﺘـﻮن ﺟـﺪا ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ می ﺗﻮان از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دو ﻓﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ ﺑـﺮای اﺳـﺘﺨﺮاج روﻏـﻦ از ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳﻪ ﻓﺎزه ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ از ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﻴﻮه زﻳﺘﻮن ﺟﺪا ﺷـﻮد. در ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺳـﻪ ﻓـﺎزه، روﻏـﻦ، آب و ﺗﻔﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا می ﺷﻮﻧﺪ.

  زﻳﺘﻮنﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه در اﻳﻦ روش ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در اﺛـﺮ ﺑﻬﻢ زدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﺮ درمی آﻳﻨـﺪ. ﺳـﭙﺲ دو ﻓـﺎز ﺟﺎﻣـﺪ و ﻣـﺎﻳﻊ از ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﺟــﺪا می ﺷــﻮﻧﺪ. در اﻧﺘﻬــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻳــﻚ ﺟــﺪا ﻛﻨﻨــﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژی روﻏﻦ از آب ﺟﺪا می ﺷﻮد.

  در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻛﺎﻧﺘﻮرﻫـﺎی دو ﻓـﺎزه آب ﺑـﻪ ﺧﻤﻴـﺮ زﻳﺘـﻮن اﺿـﺎﻓﻪ ﻧمی ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺨﻠﻮط آب و روﻏﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﻴﻮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﺧﻤﻴـﺮ زﻳﺘﻮن ﺟﺪا می ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ روش ﭘﺴﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ آﻧتی اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎی ﻃﺒیعی ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻬﺘـﺮی دارد.

  {لینک مرتبط: روغن زیتون بکر بودار یک لیتری رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید}

  *ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺧﻤﻴﺮ (ﻣﺎﻻﻛﺴﻴﻮن) ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت روﻏﻦ زﻳﺘﻮن

  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﺧﻤﻴﺮﻛﺮدن زﻳﺘﻮن از ﻧﻘـﺎط ﺑﺤﺮانی در ﻃﻌـﻢ وﻛﻴﻔﻴـﺖ روﻏـﻦ زیتون می ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻧﺲ-2ﻫﮕﺰﻧﺎل در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺮار ﻣﻌﻄﺮ روﻏﻦ در ﺣﺪود 20 درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺲ از 50 دﻗﻴﻘـﻪ ﻣـﺎﻟﺶ دادن ﺧﻤﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 45 درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻋﻘﻴـﺪه ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ آﻧﺰﻳمی و زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻنی ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﺮدن ﺧﻤﻴـﺮ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﻣﻄﻠﻮب می ﺷﻮد ولی ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻃﺒیعی در ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳطی ﭘﺎﻳـﺪاری روﻏـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و زﻣﺎن ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺧﻤﻴﺮ ﺗـﺎًﺛﻴﺮ زﻳـﺎدی در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮی دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣسی را در روﻏـﻦ زیتون ﺑﻮﺟﻮد می آورﻧﺪ.

  اﺳﺘﻔﺎده از درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫـﺎی ﺑﺎﻻ و زﻣﺎن ﺑﻬﻢ زدن ﻛﻮﺗﺎه روﻏﻦﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﮔﺲ اﻳﺠﺎد می ﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ روﻏﻦﻫﺎیی ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺧﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳمی (ﻟﻴﭙﻮﻛسی ژﻧﺎز) ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺮار روﻏﻦ زﻳﺘـﻮن از راه آﻧﺰﻳمی ﻧﻘﺶ دارد، ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن ﻣﺎﻻﻛـﺴﻴﻮن ﻏﻠﻈـﺖﻫــﺎی ﺑﺘﺎﻛـﺎروﺗﻦ، ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴــﻞﻫــﺎی اﺻـلی، ﻛﻠﺮوﻓﻴــﻞ ﻫــﺎی a، b، ﻓﺌﻮﻓﺘﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳجی در روﻏﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. درﺣﺎلی ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻓﻨﻞﻫﺎی ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ، -o دیﻓﻨﻞﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻓﻨﻞﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ می ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتی ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﺲﻫﺎ، اﻟﻜﻞﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻠﻨـﺪ، ﺗـﺮیﺗـﺮﭘﻦﻫـﺎ، اﻟﻜﻞﻫﺎ و اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓـﺮار (ﻣﻮﻟـﺪ ﻋﻄـﺮ و ﻃﻌـﻢ) ﺧـﺼﻮﺻﺎً ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت C5، C6 ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻃـﻮﻻنی ﺷـﺪن زﻣـﺎن ﻣـﺎﻟﺶ دادن، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

  {لینک مرتبط: زیتون شکسته رودبار را آنلاین از زیتونت خریداری نمایید}

  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎبی ﻣﻘﺪار ﻛلی ﻓﻨـﻞﻫـﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در روﻏﻦ طی زﻣﺎنﻫﺎی 30 - 45 دﻗﻴﻘـﻪ اوﻟﻴـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻫﺶ می ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑـﺴﺘگی ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛﻞ ﻓﻨﻞ ﻫﺎی ارﻗﺎم زﻳﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳـﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ می ﻳﺎﺑﺪ.

  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زﻳﺘﻮن

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ می ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣـﺎﻟﺶ دادن ﺑـﺎ دﻣـﺎی 35 درﺟﻪ ﺳﺎﻧتی ﮔﺮاد و زﻣﺎن 45 دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳکی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ روﻏﻦ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص در شهرستان زﻳﺘـﻮنﺧﻴـﺰ رودبار گیلان، ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرسی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪیلی اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮل ارزﺷـﻤﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص دارد.

  {لینک مرتبط: برای داشتن بدنی سالم تر از روغن زیتون مالشی استفاده کنید}

  ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی در مورد استخراج روغن زیتون با کیفیت:

  در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی وراهﻛﺎرﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﻬﺒـﻮد ﺧﻮاص ﻛﻴفی روﻏﻦ زﻳﺘﻮن، می ﺗﻮان ﻣﻮاردی را ﺑـﻪ ﺻـﻨﺎﻳﻊ روﻏـﻦﻛـشی زﻳﺘﻮن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه شهرستان رودبار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد:

  ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮداﺷﺖ شود

  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و روﻏﻦﻛشی زیتون ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ؛

  دراﺳﺘﺤﺼﺎل روﻏﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و زﻣﺎن ﻣﺎﻟﺶ دادن و روش ﺧﺮد ﻛﺮدن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در راﻧﺪﻣﺎن و ﺧﻮاص ﻛیفی روﻏﻦ می ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮانی ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻟﺶ دادن ﻧﺒﺎﻳﺪ از 35 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ رود زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﻛﻴفی روﻏﻦ زیتون می ﮔﺮدد و زﻣﺎن ﻣﺎﻟﺶ دادن ﺗﺎ 45 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن و ﺧﻮاص ﻛیفی روﻏﻦ دارد و زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮلانی ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧمیﺷﻮد؛

  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ روش ﺧﺮد ﻛﺮدن ﻣﻴﻮه، ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ زیتون اﺛﺮ می ﮔﺬارد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺟﺮا ﺷﻮد.

  لینک مرتبط:هر آنچه باید در مورد زیتون و روغن زیتون بدانید

  زیتونت با هدف دسترسی راحت و سریع همه ی ایرانیان به محصولات کشاورزی با کیفیت گیلان، اقدام به عرضه محصولات کشاورزی کرده است. این محصولات با کیفیت که دارای تاییدیه های آزمایشی می باشند، می تواند خیال شما را از خرید محصول با کیفیت راحت کند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، محصولات کشاورزی گیلان (زیتون، روغن زیتون، برنج، چای، بادام زمینی) را آنلاین خریداری کرده و در هر کجای ایران عزیزمان درب منزل تحویل بگیرید.

  زیتون روغن زیتون برنج چای بادام زمینی گیلان را انلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید

  نظر خود را وارد نمایید.