بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری سلامت در ایران | بخش دوم

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ آشنا شده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

  در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد: 1) ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم و آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ 2) ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﮑﯽ 3) ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدي (اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ) و 4) ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ

  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از آﻣﺎل ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره راهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري درﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ.

  اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ از ﺳﻮي ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﺖ. ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي داﻣﻨﻪاي ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي آن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  ◊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢدرﻣﺎﻧﯽ

  اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮔﺴﺘﺮده اﻓﺮاد از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا (ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ) اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ  آن ﻧﻮع از ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎنﮔﺮداﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم، ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻟﺠﻨﯽ و ﮔﻞﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ 

  ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ  اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا (ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺰﺷﮑﯽ درﻣﺎﻧﯽ) اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮔﺬران دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ، ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻌﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﻔﺎ، از دورهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﯿﺪروﻣﯿﻨﺮال و ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ داﺧﻞ ﻏﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي ﮐﺮده اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ از آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺳﻔﺮ ﺳﻼﻣﺖ" ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽاز ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي وﺟﻮد دارد. راﯾﺰﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ اﺳﺖ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده او از اﺻﻄﻼح ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ درك ﻣﯽﺷﻮد  ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎنی به ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آب و ﻫﻮا و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، ﮔﻮﯾﻨد.

   

  [خوب است بدانیم: آبشارها و چشمه های آب معدنی گیلان]

   

   

  ◊ اﻧﻮاع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﺤﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ. 

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ: ﺳﻔﺮ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﻤﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا (در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 2 ﻫﻔﺘﻪ) اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﺤﺖ: ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮدﺷﮕﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ، آب ﮔﺮمﻫﺎ و آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، درﯾﺎﭼﻪﻫﺎي ﻧﻤﮏ، ﻟﺠﻦﻫﺎي ﻃﺒﯽ، ﺷﻦزارﻫﺎي رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ، ﺣﻤﺎمﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آب و ﻫﻮا و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ: در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﺪف از ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺻﺤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در واﻗﻊ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

  زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ 

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻘﺎﻫﺖ، درﻣﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف، درﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ، اﻧﺮژي درﻣﺎﻧﯽ، ﯾﻮﮔﺎ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.

  در ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻞ اﺳﺖ. ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ ﺣﺎد رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ از روشﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ از درﻣﺎنﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺠﺮﺑﯽ روشﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

  در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﺒﮏ (ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﺑﺴﺘﺮي و ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر) و ﺳﻨﮕﯿﻦ (درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي وﯾﮋه و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺧﺼﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن) ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.

  اﻣﺎ در ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ، اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺼﺪ، ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آب و ﻫﻮاي ﻣﻄﻠﻮب، ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آبﮔﺮم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻟﺠﻦ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي آراﻣﺶ ﻓﮑﺮي و... اﺳﺖ، در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﯾﺎﺑﻨﺪ. در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ رواﻧﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﻓﺮد ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﻻزم را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺎدي وي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

  اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ در واﻗﻊ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

  در ﮔﺮدﺷﮕﺮي درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن داراي ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺧﺮوج از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮدﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﭘﻮﺳﺘﯽ، ﺗﻨﻔﺴﯽ، روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻋﻀﻠﻪاي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎي ﮔﺮم، درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ، ﻟﺠﻦ درﻣﺎﻧﯽ، آﻓﺘﺎب، ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ و... زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

   

  [خوب است بدانیم: انواع مختلف یا اشکال عمده گردشگری]

   

   

  ◊ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدي در اﯾﺮان

  ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﮔﺴﺘﺮش اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ در ﺑﯿﻦ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ازﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد، در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎء ﺟﺬب درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺳﺮﺷﺎري ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.

  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪ 2000، ﺑﺨﺶ ﺑﻮﻣﮕﺮدي ، ﺑﯿﻦ 10 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدان در ﺳﺎل 2010 ﺑﻪ 20 درﺻﺪ ﮐﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.

  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﺰ ده ﮐﺸﻮر اول ﺟﻬﺎن و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﺰو 5 ﮐﺸﻮر اول ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﯾﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد و وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪ ﺑﺮاي اداره ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

  ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﻠﯿﻢﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺮاثﻫﺎي ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي و ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادي دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ را در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دارﻧﺪ. اﻣﺮوزه وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان، اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻧﯿﺎ ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ.

  ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در دراز ﻣﺪت اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

   

  [خوب است بدانیم: منابع و تفرجگاه های آبی دریا، تالاب ها و مرداب های گیلان]

   

   

  ◊ ﺗﻮرﯾﺴﻢﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي اﯾﺮان

  ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوزه از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ و داراي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ارزانﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺖ.

  در واﻗﻊ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﭙﺎﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آب ﮔﺮم و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و اﻧﺠﺎم ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﻤﻞﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻮد. ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان داراي ﺑﯿﺶ از 30 ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ دارﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ذﻫﻨﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﺴﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺮ، از ﻋﻠﻞ اﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اواﺳﻂ دﻫﻪ 1990 ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ (درﻣﺎﻧﯽ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪاي از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ، درﻣﺎنﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﮑﺎپﻫﺎي روﺗﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

  ♦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ درﺑﺎره ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد:

  اول وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺎري از ﺳﻮي ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

  دوم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه

   ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در داﺧﻞ آن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در ﺣﺎل ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، آرژاﻧﺘﯿﻦ، ﻣﺎﻟﺰي، ﮐﻮﺑﺎ، اﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﺑﺮزﯾﻞ، اردن، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻫﻨﺪ و ... ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

  به چه دلیل افراد کشورهای مختلف به توریسم درمانی یا توریسم پزشکی روی می آورند؟

  دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه اي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ درﻣﺎنﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻇﻬﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪي ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻓﻦ آوريﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

   

  [خوب است بدانیم: فضاهای جنگلی، مناطق ییلاقی و مناطق حفاظت شده در استان گیلان | جاذبه های گردشگری گیلان را بهتر بشناسیم]

   

   

  ◊ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ

  ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ روزه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار اﺳﺖ.

  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺣﻮزه ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ. در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.

  اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد، ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺘﻨﺪ و ورود اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ را در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روﻧﻖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺧﺮوج ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢاﺳﺖ.

  ﻣﺜﻼً در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 20000 ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﻄﺐ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺟﻮد ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

  در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ و آب و ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻓﺮاد، اﯾﺮان را ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

  ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد، از ﻃﺮف وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

  و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. در ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

  ◊ دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﺮان

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ، وﺟﻮد ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي دﻫﮑﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﮑﺪهﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.

  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 650 ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون وﯾﺰا و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وﺟﻮد دارد، از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﯽ درآﻣﺪزا ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪاوﻧﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ، وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

  ◊ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي:

  آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ، ﮐﻠﺮوره، ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ و ﺳﻮﻟﻔﻮره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و از ﮔﺴﺘﺮده زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﮑﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﻣﺤﺪودي از ﺑﺴﯿﺎري از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ، وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

  در اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﮑﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﮔﺴﺘﺮش دارد، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﻦﻫﺎي ﭘﺎﯾﮑﻮﻫﯽ زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﯽ، واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ. ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺮﻣﺰ در زاﮔﺮس، ﻗﻢ، ﺳﻤﻨﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺎرﻫﺎي ﻧﻤﮑﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدي را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻏﺎرﻫﺎي ﻧﻤﮑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺒﺎ، ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ دارد. ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻏﺎرﻫﺎي ﻧﻤﮑﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻫﻢﺟﻮاري ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي و ﺑﻨﯿﺎديﺗﺮي ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺟﺎﻣﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

  هر روز تعداد زیادی از گردشگران، خانه های روستایی ما را برای اقامت انتخاب می کنند، خانه های روستایی زیتونت را از طریق کلیک بر روی تصویر زیر آنلاین رزرو و اجاره نمایید. 

  خانه های روستایی و ویلاها را آنلاین از طریق زیتونت اجاره و ررو نمایید

   

  نظر خود را وارد نمایید.