بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺷﻬﺮ

  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ

  ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ده ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻢ دردﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی درﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻬﺎن را دارا اﺳﺖ.

  اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره ی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ زیتونت ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ وﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ آب وﻫﻮا و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ.

  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﺳﻔﺮ از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت، آﻣﻮزش و زﯾﺎرت و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

  ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﭘﺎك و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،  اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮآورد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی (WTO) ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎً در ﺳﺪه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

  ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻏﯿﺮه، ﺑﻪ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از درآﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن

   

  ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ارزی در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

  ◊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی

  واژه ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی دﻫﻪ ی 1791 در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ دارایی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارند، اﮐﺜﺮاً ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  درواﻗﻊ، ﭼﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮزه ﻫﺎ، ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد، ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﭘﺎرك ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر را دارﻧﺪ. و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

  ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ دارد و درﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪه، ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺷﻬﺮی دو اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری و اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

   ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد درﺑﺮدارﻧﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ◊ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی:

  ♦ فیزیکی و محیطی: 

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

  ﻧﻮﺳﺎزی وﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد

  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی جدید

  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

  ♦ اقتصادی:

  اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ

  ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

  اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

  اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎش

  اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

  ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﭘﻨﻬﺎن

  ♦ اجتماعی و فرهنگی:

  ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ

  ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﺷﮕﺮان

  ارﺗﻘای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺮور ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ارزش ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

  ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  اﺣﯿﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ 

  ◊ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  مطالعه بیشتراقامتگاه بوم گردی یعنی چه؟ بوم گردی و اقامتگاه بوم گردی را بهتر بشناسیم

  مطالعه بیشتر: اقامتگاه بوم گردی چیست و اقامتگاه های بوم گردی چه شرایطی باید داشته باشند؟

  ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ♦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖگردشگری:

  ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻌﯽ در رﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﭘﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﻮع ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  وﻗﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دراﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم و نقش موثر آن در توسعه و بهبود زندگی جوامع محلی و روستایی

   

  و در آﺧﺮ از آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ، ﺟﺬب ارز، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻨﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﯿﺰات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن، ﻏﺬا و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ◊ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ گردشگری:

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ دراﻣﺪﻫﺎی ارزی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻏﺬﯾﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﯾﺎ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ارز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ درآﻣﺪ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﮔﺮدﺷﮕﺮان وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم واﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  درﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ درآن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺷﺪه واز ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. واز ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در درازﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺎی از درآﻣﺪﻫﺎ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ گیرﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺸﺎورزان وﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﺪن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ◊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ای داﺷﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮋاد و اﻗﻮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎ. آﻣﺎدﮔﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺮای آراﻣﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎن ﻫﺎﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﮐﻮﻫﻬﺎ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﺸﺎن دادن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

  ◊ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ روی ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ و رﺳﻮم و ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ورزی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد. ودر ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد. و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺒﺪا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك وﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ وارداﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎت و ارزﺷﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ راﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ. .(10)

  ◊ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ راﺑﻄﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﮑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ دل ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻓﺖ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

  ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و ﺑﻘﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻬﺮ درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ : 

  ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.و از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ درﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.

   

  ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺟﺎده ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ... ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

  در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

   

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

   

  خانه ها و کلبه های روستایی شمال را آنلاین از طریق زیتونت اجاره و رزرو نمایید

   

  نظر خود را وارد نمایید.